Aktuálne informácie

pre spracovávateľov štvrťročného výkazu o práci v školstve

 Škol (MŠVVŠ SR) 1-04  

 

 

 

Február 2016

 

Príručka na rok 2016

 

Do Príručky na rok 2016 boli zapracované všetky legislatívne úpravy a zmeny týkajúce sa sledovaných údajov a platné pre rok 2016.  Najdôležitejšie zmeny sú v texte zvýraznené červenou farbou. Patria k nim:

·      vykazovanie údajov za diagnostické centrá (str. 6)- súvisí so zmenou ich financovania od roku 2016,

·      zapisovanie údajov do stĺpcov (str. 32-33) – od roku 2016 sa všetky údaje za sledované obdobie musia rozpísať do stĺpcov B1 „pedagogickí zamestnanci, B2 „odborní zamestnanci“ a B3 „nepedagogickí zamestnanci“. Stĺpec A „Spolu“ (A=B1+B2+B3) poslúži ako kontrola.

 

V prípade, že škola/školské zariadenie mali priznané aj účelové nenormatívne finančné prostriedky, z ktorých v sledovanom období vyplácali mzdové prostriedky, resp. odmeny na dohody,  vykážu zamestnanosť a čerpanie mzdových prostriedkov/odmien aj v osobitných stĺpcoch C až H podľa metodiky platnej pre jednotlivé stĺpce.

 

·      zmeny v kontaktoch (str. 45-45).

 

Príručku na rok 2016 možno pozrieť TU

 

Január 2016

 

Forma a obsah výkazu

 

Výkaz pre rok 2016 ostáva po obsahovej a formálnej stránke nezmenený.

Výkaz na rok 2016  možno pozrieť TU

 

Forma a obsah elektronického Formulára

 

Elektronický Formulár sa pre rok 2016  sa mení nasledovne:

Zavádza sa nový stĺpec „B3 nepedagogickí zamestnanci“.  

 

Doterajší stĺpec „A Spolu“ sa mení na súčtový. Od roku 2016 sa v tomto stĺpci zobrazí hodnota zodpovedajúca súčtu  zapísaných údajov do stĺpcov „B1 pedagogickí zamestnanci“ + „B2 odborní zamestnanci“ + „B3 nepedagogickí zamestnanci“.

 

Formulár na rok 2016  možno pozrieť TU