Aktuálne informácie

pre spracovávateľov štvrťročného výkazu o práci v školstve

 Škol (MŠVVŠ SR) 1-04  

 

Marec 2018

 

Projekt realizovaný v rámci výzvy „V ZŠ úspešnejší“

 

Upozorňujeme školy zapojené do projektu, aby  údaje o zamestnanosti a čerpanie mzdových prostriedkov za tento projekt vykazovali na riadku výkazu 0131 (nie na riadku 0139 MRZ), nakoľko ide o prostriedky Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sú poskytované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR. 

 

 

Február 2018

 

Príručka na rok 2018

 

Do Príručky na rok 2018 boli zapracované všetky legislatívne úpravy a zmeny týkajúce sa sledovaných údajov a platné pre rok 2018.  Najdôležitejšie zmeny sú v texte zvýraznené červenou farbou. Patria k nim:

 

·         stĺpce C a H (str. 33, 35) – spresnila sa metodika pre zápis údajov do týchto stĺpcov,

·         odpovede na najčastejšie otázky  (str. 44) – doplnila sa nová odpoveď pod č. 24 –súvisí s vykazovaním údajov do stĺpca H,

·         zmeny v kontaktoch (str. 46-47).

 

Príručku na rok 2018 možno pozrieť TU

 

 

Január 2018

 

Forma a obsah výkazu

 

Výkaz pre rok 2018 ostáva po formálnej aj obsahovej stránke nezmenený.

 

Výkaz na rok 2018  možno pozrieť TU

 

 

Forma a obsah elektronického Formulára

 

Elektronický Formulár je pre rok 2018 upravený nasledovne:

 

Formálne sa upravili názvy stĺpcov C a G nadväzne na štruktúru zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších:

-          stĺpec C „ asistenti učiteľa §4a zákona“ (pôvodne §4a ods.2 písm. b),

-          stĺpec G „vzdelávacie poukazy §4ae zákona“ (pôvodne §7 ods. 8) .

 

Úprava názvu stĺpca D „výchova a vzdelávanie detí MŠ § 6b zákona“ (pôvodne výchova a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ) vyplýva z legislatívnej zmeny od 1.1.2018, na základe ktorej sa poskytuje príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ podľa §6b zákona č. 597/2003 Z.z. nielen na 5-ročné deti MŠ, ale aj na deti z rodín v hmotnej núdzi.

 

Úprava názvu stĺpca H „skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP § 4e ods.7 písm. a,f) zákona“ (pôvodne asistenti učiteľa pre žiakov so SZP § 4e odst.8 zákona* a príplatok za prácu so žiakmi zo SZP § 14d zákona**) vyplýva z legislatívnej zmeny, na základe ktorej sa od 1.1.2018 môžu z príspevku pre žiakov zo SZP financovať aj osobné náklady sociálneho pedagóga.

 

Formulár na rok 2018  možno pozrieť TU