Zoznam škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v REGISTRI škôl a školských zariadení k aktuálnemu štvrroku      
Banskobystrický kraj                
Zoznam je zoradený podža okresu a obce            
Stav k aktuálemu štvrroku.          
                 
IČO Okres Názov Obec Ulica PSČ EMAIL IČO zriaďovateža Názov zriaďovateža
35677813 601 Základná škola s MŠ Badín Tajovského 2 97632 zsbadin@zsbadin.edu.sk 00313262 Obec Badín
17059887 601 Konzervatórium J.L.B. Banská Bystrica Skuteckého 27 97401 konzerva@konzervatoriumbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35984414 601 ZŠ pri zdrav. zar. Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 4 97409 zsdfnspbb@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00164321 601 Cen.ped.-ps.por.a prev. Banská Bystrica Mládežnícka 34 97404 cpppapbb@svsbb.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42006511 601 Súkr.zákl.umel.škola Banská Bystrica Magurská 14 97401 skola.lavuta@gmail.com 37896016 Občianske združenie LAVUTA
42013020 601 Súkr. centrum vož. času Banská Bystrica Mládežnícka 51 97401 skoladracik@gmail.com 90000278 PhDr. Monika Šabová, PhD.
45017000 601 Stredná odborná škola Banská Bystrica Pod Bánošom 80 97411 sos@sosbabb.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00607053 601 Stred. zdravot. škola Banská Bystrica J.G.Tajovského 24 97429 skola@szsbb.eu 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35677864 601 Zákl.umel.škola J.C. Banská Bystrica Štefánikovo nábrežie 6 97401 zusjc@zusjcbb.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
35677708 601 Základná škola Banská Bystrica Moskovská 2 97404 info@zsmosbb.eu 00313271 Mesto Banská Bystrica
42007453 601 Súkromná základná škola Banská Bystrica Mládežnícka 51 97404 skoladracik@gmail.com 90000197 Mgr. Boris Šabo
35677767 601 Základná škola Banská Bystrica Trieda SNP 20 97447 zs.snp20@stonline.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
42013038 601 Súkr.školský klub detí Banská Bystrica Mládežnícka 51 97401 skoladracik@gmail.com 90000278 PhDr. Monika Šabová, PhD.
30232171 601 Evanjelické gymnázium Banská Bystrica Skuteckého 5 97401 evg@stonline.sk 31933475 Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
45022259 601 Súkr. centrum vož.času Banská Bystrica Magurská 14 97400 oz.rossija@gmail.com 42002630 Občianske združenie Rossija
37998544 601 Súkr.zákl.umel.škola Banská Bystrica Okružná 2 97404 tatarrobeert@zoznam.sk 90000006 Róbert Tatár
00158496 601 SOŠ hotel.sl. a obchodu Banská Bystrica Školská 5 97590 skola@soshotelovabb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00160521 601 Gymnázium A.S. Banská Bystrica J.A Komenského 18 97401 sekretariat@gasbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35677759 601 Základná škola Banská Bystrica Radvanská 1 97405 zsradvan@stonline.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
42301963 601 Súkr. centrum vož. času Banská Bystrica Tajovského 55 97590 prince@princesports.sk 90000270 Edmund Pavlík
37956108 601 Spojená škola Banská Bystrica Školská 7 97401 soustroj@stonline.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00396869 601 Gymnázium J.G.T. Banská Bystrica J.G.Tajovského 25 97400 gymnazium.jgt@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42195446 601 Spojená škola Banská Bystrica Kremnička 10 97405 sekretariat@soskrbb.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35677716 601 Základná škola SSV Banská Bystrica Skuteckého 8 97401 skola@zsssvbb.edu.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
00163741 601 Školský internát Banská Bystrica Internátna 4 97404 sibb@mail.telekom.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35677678 601 Základná škola J.B. Banská Bystrica Bakossova 5 97401 skola@zsbakbb.edu.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
45015325 601 Súkromná základná škola Banská Bystrica Magurská 16 97411 sekretariat@skolafantazia.sk 90000182 PaedDr. Aleš Štesko
17067391 601 Základná škola Banská Bystrica Golianova 8 97401 zsgolianova@gmail.com 00313271 Mesto Banská Bystrica
37896083 601 Súkromná základná škola Banská Bystrica Ružová 14 97411 skolaufilipa@skolaifilipa.sk 90000109 Ing. Juraj Droppa
42196906 601 Špec. materská škola Banská Bystrica Jána Kollára 55 97401 csppbb@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37950304 601 Cirk. šk. jedáleň Banská Bystrica Nám.Štefana Moysesa 23 97401 cjedalen@gmail.com 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
45027013 601 Súkromná jazyková škola Banská Bystrica Moskovská 2 97404 soeebb@gmail.com 36028223 School of English Excellence s.r.o.
42300151 601 Súkr. centrum vož. času Banská Bystrica Pod Urpínom 12 97401 miroslav.kucerik@gmail.com 90000259 PaedDr. Miroslav Kučeřík
17053803 601 Stredná odborná škola Banská Bystrica Tajovského 25 97401 skola@sos-tajakbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35677724 601 Základná škola Banská Bystrica Okružná 2 97404 zsokruzna@gmail.com 00313271 Mesto Banská Bystrica
17055431 601 SOŠ infor. technológií Banská Bystrica Tajovského 30 97590 studijna.referentka@sos-it.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00516554 601 Športové gymnázium Banská Bystrica Trieda SNP 54 97401 sekretariat@osgbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42302315 601 Súkr. materská škola Banská Bystrica Horná Strieborná 6 97401 smskreativ@gmail.com 36766399 Kreatívne centrum, s.r.o.
37959026 601 Centrum vož. času Banská Bystrica Kapitulská 21 97401 kontakt@dcmmajak.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
42393141 601 Súkr. základná škola Banská Bystrica Lazovná 6 97401 smskreativ@gmail.com 36766399 Kreatívne centrum, s.r.o.
35677775 601 Základná škola Banská Bystrica Sitnianska 32 97411 skola@zssitnianska.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
35677741 601 Základná škola J.G.T. Banská Bystrica Gaštanová 12 97409 skola@zsjgtbb.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
35677686 601 Základná škola Banská Bystrica Ďumbierska 17 97411 skola@zsdumbb.edu.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
00626317 601 Gymnázium M.K. Banská Bystrica Mládežnícka 51 97404 skola@gmkbb.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42316642 601 Súkr. materská škola Banská Bystrica Rakytovská cesta 6389 97405 dracikrakytovce@gmail.com 90000278 PhDr. Monika Šabová, PhD.
00354252 601 Špec.základná škola Banská Bystrica Ďumbierska 15 97411 specialnaskola@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00162027 601 Obchodná akadémia Banská Bystrica J.G.Tajovského 25 97573 oatajbb@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00365343 601 Centrum vožného času Banská Bystrica Tajovského 30 97590 juniorbb@juniorbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35677783 601 Základná škola Banská Bystrica Spojová 14 97404 sekretariat@zsspojbb.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
00493767 601 Odborné učilište int. Banská Bystrica Moskovská 17 97404 sekretariat@oumosbb.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
45015945 601 Súkr. centrum vož. času Banská Bystrica Moskovská 2 97404 atelierik@centrum.sk 37892665 Rodičovské združenie pri Základnej škole
42011701 601 Súkromné gymnázium O.E. Banská Bystrica Zvolenská cesta 18 97535 goebb@goebb.sk 36648701 Gymnázium Orbis eruditionis, s.r.o.
45017093 601 Súkr. centrum vož. času Banská Bystrica Radvanská 1 97405 yamahaskola.bb1@gmail.com 41651031 Mgr. Mária Demočová
00652709 601 Základná škola s MŠ Š.M Banská Bystrica Nám.Štefana Moysesa 23 97401 zsmoyses@gmail.com 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
00161471 601 SPŠ J .M. Banská Bystrica Hurbanova 6 97518 spsjm@spsjm.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42303133 601 Súkromná materská škola Banská Bystrica Mládežnícka 51 97401 skoladraciksekretarka@gmail.com 90000197 Mgr. Boris Šabo
35677791 601 Základná škola Banská Bystrica Tatranská 10 97411 zstatranska10@gmail.com 00313271 Mesto Banská Bystrica
42188750 601 Jazyková škola Banská Bystrica M. Rázusa 4 97401 speak@speaksite.com 36799351 Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.
45029679 601 Súkr. centrum vož. času Banská Bystrica J. Kráža 1809/3 97401 petra.cvc@centrum.sk 44742002 K-CENTRUM s.r.o.
30232503 601 Katolícke gymnázium Š.M Banská Bystrica Hurbanova 9 97401 kgsm@kgsm.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
35677732 601 Základná škola Banská Bystrica Pieninská 27 97411 zspieninska@gmail.com 00313271 Mesto Banská Bystrica
42002931 601 Základná škola Banská Bystrica Okružná 2 97404 riaditelka@narniabb.sk 37826174 Zbor cirkvi bratskej v Banskej Bystrici
00039721 601 Centrum vožného času Banská Bystrica Havranské 9 97590 1979@post.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
35677872 601 Základná umelecká škola Brusno Pod Dubinkou 212 97662 zus.brusno@stonline.sk 00313491 Obec Brusno
35677805 601 Základná škola s MŠ Brusno Školská 622/24 97662 zsbrusno@gmail.com 00313491 Obec Brusno
37957872 601 Základná škola Harmanec Harmanec 10 97603 henrieta26@post.sk 00313416 Obec Harmanec
42301211 601 Súkr. centrum vož. času Hiadež Hiadež 14 97661 46193448 Kalokagathia, s.r.o.
45022704 601 Súkr. centrum vož.času Hiadež Hiadež 14 97661 skoladracik@gmail.com 90000197 Mgr. Boris Šabo
42316057 601 Súkr. zákl. umel. škola Hiadež Hiadež 14 97661 szustalent@gmail.com 46193448 Kalokagathia, s.r.o.
42191211 601 Základná škola s MŠ Hiadež Hiadež 14 97661 skolahiadel@gmail.com 00313432 Obec Hiadež
35677821 601 Základná škola s MŠ A.S Hrocho Pod kostolom 332/25 97637 riaditel@zshrochot.sk 00313475 Obec Hrocho
37956132 601 Základná škola s MŠ Králiky Králiky 98 97634 zs.kraliky@zoznam.sk 00313548 Obec Králiky
42397260 601 Materská škola Králiky Králická 98/50 97634 jarmila.dlhosova@gmail.com 00313548 Obec Králiky
37998196 601 Základná škola s MŠ Malachov Banícka 52 97405 skolamalachov@gmail.com 00620891 Obec Malachov
42309271 601 Súkr. centrum vož. času Malachov Banícka 52 97405 info@tktlaciarik.sk 37889931 OZ Telesná kultúra Tlačiarik
42192609 601 Základná škola s MŠ Medzibrod Námestie Hrdinov SNP 24 97696 zsmedzibrod@gmail.com 00313581 Obec Medzibrod
37891529 601 Materská škola Nemce Nemčianska 130 97401 msnemce@centrum.sk 00647438 Obec Nemce
37893009 601 Základná škola s MŠ Podkonice Podkonice 284 97613 skola@podkonice.sk 00313670 Obec Podkonice
35677848 601 Základná škola s MŠ Poniky Družstevná 201 97633 zsponiky@zsponiky.sk 00313734 Obec Poniky
37892509 601 Základná škola s MŠ Priechod Priechod 179 97611 zspriechod@centrum.sk 00313769 Obec Priechod
17067405 601 Základná škola Selce Školská 4 97611 ekonomka.zsselce@gmail.com 00313807 Obec Selce
37889206 601 Materská škola Selce Selčianska cesta 114 97611 skolka@selce.sk 00313807 Obec Selce
35677856 601 Základná škola Slovenská źupča Školská 14 97613 zsslovlupca@gmail.com 00313823 Obec Slovenská źupča
45016909 601 Základná umelecká škola Slovenská źupča Školská 16 97613 00313823 Obec Slovenská źupča
30232091 601 Spojená škola - OA i. Slovenská źupča Príboj 554 97613 oapriboj@oapriboj.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37889966 601 Materská škola Slovenská źupča Oslobodenia 2 97613 mslupca@gmail.com 00313823 Obec Slovenská źupča
37889524 601 Základná škola Staré Hory Staré Hory 327 97602 zs@zsstarhory.edu.sk 00313831 Obec Staré Hory
45018332 601 Základná škola s MŠ Strelníky Strelníky 42 97655 strelnikyzs@centrum.sk 00313840 Obec Strelníky
37891839 601 Základná škola s MŠ Vlkanová Vlkanovská 68 97631 Drahomira.Kotocova@iedu.sk 00648469 Obec Vlkanová
42317711 601 Súkr. zákl. umel. škola Vlkanová Továrenská 2 97631 jana.zacharova@gmail.com 46720138 Katarína Zacharová s.r.o.
35677830 601 Základná škola s MŠ źubietová Nám. V. Dunajského 4/14 97655 zs.lubietova@centrum.sk 00313564 Obec źubietová
37831054 602 Základná škola s MŠ Banská Belá Banská Belá 315 96615 zs@zsbbela.edu.sk 00320498 Obec Banská Belá
00162710 602 SOŠ lesnícka Banská Štiavnica Akademická 16 96901 soslbs1@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37831089 602 Materská škola Banská Štiavnica Ul. 1. mája 4 96901 ms@magiccomp.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
42317673 602 SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica Kolpašská 1586/9 96956 riaditel@sosbs.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
30196973 602 Súkromná materská škola Banská Štiavnica Dolná ružová 22 96901 sms@nezabudkabs.sk 31923518 Občianske združenie Kruh
35984643 602 Špec.základná škola Banská Štiavnica Novozámocká 11 96901 szs@szsbs.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37892690 602 Cen.ped.-ps.por.a prev. Banská Štiavnica Dolná 2 96901 pppbs@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831101 602 Centrum vožného času Banská Štiavnica L. Svobodu 40 96901 cvcbanskastiavnica@centrum.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
00161667 602 SPŠ S.M. Banská Štiavnica Akademická 13 96915 spravca@mikovini.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35991488 602 Základná škola Banská Štiavnica Ludvíka Svobodu 40 96901 zsjkollara@centrum.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
37831097 602 Materská škola Banská Štiavnica Bratská 9/1492 96901 msbratska@centrum.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
45733228 602 Súkr.hotelová akadémia Banská Štiavnica Drieňová 12 96916 sekretariat@sha.sk 90000233 Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
35991496 602 Základná škola Banská Štiavnica P. Dobšinského 17 96922 zs_j.horaka@zsjhbs.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
42196817 602 Materská škola Banská Štiavnica Mierová 2 96901 skolstvo@banskastiavnica.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
37958470 602 Katolícka spojená škola Banská Štiavnica Gwerkovej-Göllnerovej 9 96901 kancelaria@katgymbs.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
00160539 602 Gymnázium A.K. Banská Štiavnica Kolpašská 1738/9 96917 schranka@gymbs.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37831119 602 Základná umelecká škola Banská Štiavnica Nám. sv. Trojice 4 96901 zus@banskastiavnica.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
45019681 602 Súkr. škola v prírode Počúvadlo Počúvadlianske Jazero 43 96901 sukromnasvp@gmail.com 36776726 Pod Sitnom, s. r. o.
37831062 602 Základná škola s MŠ Prenčov Prenčov 203 96973 zakladnaskola@zsprencov.edu.sk 00320943 Obec Prenčov
37831071 602 Základná škola s MŠ Svätý Anton Svätý Anton 47 96972 zsms@szsvanton.edu.sk 00320471 Obec Svätý Anton
37831127 602 Základná škola s MŠ Štiavnické Bane Štiavnické Bane 128 96981 zsmhella@pobox.sk 00321028 Obec Štiavnické Bane
37898361 602 Školský internát Štiavnické Bane Štiavnické Bane 117 96981 assisidm@gmail.com 31934439 Rímskokatolícka cirkev, farnos Banská Štiavnica
37948661 602 Školská jedáleň pri ŠI Štiavnické Bane Štiavnické Bane 117 96981 assisidm@gmail.com 31934439 Rímskokatolícka cirkev, farnos Banská Štiavnica
37828347 603 Základná škola Beňuš Beňuš 250 97664 zsbenus@zsbenus.edu.sk 00313289 Obec Beňuš
00162035 603 Hotelová akadémia Brezno Malinovského 1 97701 habrezno@stonline.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37828533 603 Základná škola s MŠ Brezno Pionierska 2 97701 zskolap2@gmail.com 00313319 Mesto Brezno
42004802 603 Súkr.ped.a soc.akadémia Brezno Školská 5 97701 info@spsa.sk 37896695 Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnos n.o., Europäische Bildungswerke für Beruf und Gesellschaft e.V.
37828436 603 Cen.ped.-ps.por.a prev. Brezno Hradby 9 97701 cpppp.brezno@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
45026360 603 Súkr. materská škola Brezno Školská 5 97701 gabipav@centrum.sk 37896695 Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnos n.o., Europäische Bildungswerke für Beruf und Gesellschaft e.V.
37828398 603 Základná umelecká škola Brezno Krčulova 21 97701 zusbr@stonline.sk 00313319 Mesto Brezno
35652454 603 Obchodná akadémia Brezno Malinovského 1 97701 habrezno@stonline.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37828452 603 Základná škola s MŠ Brezno Máj.povst.čes.žudu 35 97703 zsmpcl@gmail.com 00313319 Mesto Brezno
42009758 603 Centrum vožného času Brezno Školská 7 97701 cvcbrezno@cvcbrezno.edu.sk 00313319 Mesto Brezno
00160547 603 Gymnázium J.CH. Brezno Štúrova 13 97718 skola@gymbrezno.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
45016089 603 Základná škola s MŠ Brezno Pionierska 4 97701 zsraposa@gmail.com 00313319 Mesto Brezno
35984627 603 Špec.základná škola Brezno Mládežnícka 3 97703 szs.brezno@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42317657 603 SOŠ techniky a služieb Brezno Laskomerského 3 97746 spsbrezno@stonline.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35984635 603 Špec.základná škola Čierny Balog Hlavná 236/67 97652 szscbalog@azet.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37828541 603 Základná škola Čierny Balog Jánošovka, Školská 511/2 97652 zsjanosovka@gmail.com 00313343 Obec Čierny Balog
42001838 603 Základná škola s MŠ Dolná Lehota Dolná Lehota 161 97698 zsdlehota@post.sk 00313351 Obec Dolná Lehota
37828355 603 Základná škola Hežpa Školská 604/17 97668 skola@zshelpa.edu.sk 00313424 Obec Hežpa
42187184 603 Materská škola Hronec 29. augusta 64 97645 mshronec@gmail.com 00313483 Obec Hronec
37998773 603 Súkr. škola v prírode Lom nad Rimavicou Lom nad Rimavicou 3 97653 ilcikovalubomira@post.sk 90000007 Vladimír Vetrák
37828525 603 Základná škola s MŠ Lom nad Rimavicou Lom nad Rimavicou 3 97653 zssmslom@zoznam.sk 00313556 Obec Lom nad Rimavicou
37828479 603 Základná škola s MŠ Nemecká Školská 35 97697 zssmsnemecka@gmail.com 00313645 Obec Nemecká
37950711 603 Súkr. SOŠ hutnícka Podbrezová Družby 554/64 97681 ssosh@ssosh.sk 31562141 Železiarne Podbrezová, a.s.
37999214 603 Súkromné gymnázium Podbrezová Družby 554/64 97681 sgzp@sgzp.sk 31562141 Železiarne Podbrezová, a.s.
37828410 603 Základná škola K. J. Podbrezová Kolkáreň 7/12 97681 zspodbrezova@gmail.com 00313688 Obec Podbrezová
37828363 603 Základná škola s MŠ Pohorelá Kpt. Nálepku 878 97669 zspohorela@stonline.sk 00313696 Obec Pohorelá
37828428 603 Spojená škola Pohronská Polhora Hlavná 1 97656 sspolhora@gmail.com 00313700 Obec Pohronská Polhora
37828495 603 Základná škola Polomka Komenského 34 97666 zspolom@pobox.sk 00313726 Obec Polomka
42308674 603 Súkr. zákl. umel. škola Polomka Osloboditežov 8 97666 riaditel@zuspolomka.sk 90000282 Mgr. Stanislava Skladaná
35984694 603 Špec.základná škola Polomka Štúrova 60 97666 specialnazspolomka@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37828461 603 Základná škola s MŠ Predajná Školská 418 97663 skola@zspredajna.edu.sk 00313751 Obec Predajná
37828380 603 Základná škola Telgárt Telgárt 68 97673 zs.telgart@centrum.sk 00313874 Obec Telgárt
42310989 603 Materská škola Valaská Švermova 452/8 97646 mskolka@sanynet.sk 00313904 Obec Valaská
35673109 603 Odborné učilište int. Valaská Švermova 1 97646 ovalaska@email.cz 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42310997 603 Základná umelecká škola Valaská Záhradná 46/1 97646 00313904 Obec Valaská
37828401 603 Základná škola J. S. Valaská Októbrová 16 97646 riaditel@zsvalaska.edu.sk 00313904 Obec Valaská
37828487 603 Základná škola s MŠ Závadka nad Hronom Hviezdoslavova 30 97667 skolazavadkanh@stonline.sk 00313947 Obec Závadka nad Hronom
37828371 603 Základná škola Šumiac Krážovohožská 413 97671 skolasumiac@gmail.com 00313866 Obec Šumiac
17058554 604 Gymnázium Detva Štúrova 849 96212 skola@gymdt.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42302498 604 Základná škola s MŠ A.V Detva Štúrova 12 96212 zsstudt@zsstudt.edu.sk 00319805 Mesto Detva
37949055 604 Cen.ped.-ps.por.a prev. Detva Krpežná 35 96212 cppppdt@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42190606 604 Súkr. centrum vož. času Detva A. Bernoláka 20 96212 maria.lesanekova@gmail.com 45731233 MAJA, n.o.
37956205 604 Spojená škola Detva Štúrova 848 96212 sekretariat@sssdetva.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35984830 604 ŠZŠ pre telesne postih. Detva Pionierska 850/13 96212 szstpdetva@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42303117 604 Materská škola Detva Nám. SNP 17 96212 4msdt@netspace.sk 00319805 Mesto Detva
35984848 604 Špec.základná škola Detva Obrancov mieru 879/9 96212 szsdetva@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42001170 604 Materská škola Detva Obrancov mieru 876/5 96212 6msdt@netspace.sk 00319805 Mesto Detva
37831330 604 Centrum vožného času Detva Obrancov mieru 7 96212 cvctrend@stonline.sk 00319805 Mesto Detva
37831275 604 Základná škola J.J.T. Detva A. Bernoláka 20 96212 skola@4zsdt.sk 00319805 Mesto Detva
42001161 604 Materská škola Detva M. R. Štefánika 908/40 96212 5msdt@netspace.sk 00319805 Mesto Detva
42303109 604 Materská škola Detva Ul. A. Bernoláka 19 96212 7msdt@netspace.sk 00319805 Mesto Detva
35997621 604 Základná škola Detva Ul. Obrancov mieru 884 96212 3zsdetva@gmail.com 00319805 Mesto Detva
37831241 604 Základná umelecká škola Detva Štúrova 12 96212 zusdetva@stonline.sk 00319805 Mesto Detva
37831259 604 Základná škola Detva Kukučínova 480/6 96212 1zs@zskukdt.edu.sk 00319805 Mesto Detva
45022518 604 Súkr. škola v prírode Detvianska Huta Detvianska Huta 369 96206 svpdethuta@stonline.sk 42000581 Škola v prírode DH n.o.
37831356 604 Základná škola s MŠ M.K Detvianska Huta Detvianska Huta 369 96205 zssmsmk@zoznam.sk 00319813 Obec Detvianska Huta
37831291 604 Základná škola s MŠ Hriňová Krivec 1355 96205 zskrivec@gmail.com 00319961 Mesto Hriňová
37831348 604 Základná umelecká škola Hriňová Školská 2643 96205 zushrinova@gmail.com 00319961 Mesto Hriňová
37831283 604 Základná škola s MŠ Hriňová Školská 1575 96205 1zs@zshrinova.edu.sk 00319961 Mesto Hriňová
37948971 604 Základná škola s MŠ Korytárky Korytárky 52 96204 zskorytarky@gmail.com 17066905 Obec Korytárky
37831305 604 Základná škola Kriváň Kriváň 435 96204 skola@zskrivan.edu.sk 00320048 Obec Kriváň
42190801 604 Základná umelecká škola Slatinské Lazy Slatinské Lazy 112 96225 simona.rinakova@post.sk 90000235 Simona Riňáková
37831313 604 Základná škola Slatinské Lazy Slatinské Lazy 112 96225 sllazy@centrum.sk 00320269 Obec Slatinské Lazy
42392977 604 Základná umelecká škola Stožok Stožok 47 96212 zus.cvc.stozok@gmail.com 00320293 Obec Stožok
37831321 604 Základná škola J. D. Vígžaš Vígžaš 436 96202 zsviglas@gmail.com 00320382 Obec Vígžaš
37833715 605 Základná škola s MŠ Bzovík Bzovík 136 96241 zssmsbzovik136@gmail.com 00319767 Obec Bzovík
37888722 605 Základná škola s MŠ Cerovo Cerovo 58 96252 zscerovo@gmail.com 00319775 Obec Cerovo
42002028 605 Spojená škola Dudince ź. Štúra 155 96271 skola@skoladudince.sk 00319902 Mesto Dudince
37888757 605 Základná škola s MŠ Hontianske Moravce Cintorínska 135/9 96271 skolazshm@gmail.com 00319911 Obec Hontianske Moravce
35989858 605 Špec.základná škola Hontianske Moravce Kostolná 1 96271 zszhontmoravce@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37833707 605 Základná škola s MŠ Hontianske Nemce Hontianske Nemce 77 96265 zshn@zshnemce.edu.sk 00319929 Obec Hontianske Nemce
42195861 605 Základná škola s MŠ Hontianske Tesáre Hontianske Tesáre 148 96268 zs@honttesare.sk 00319937 Obec Hontianske Tesáre
42308763 605 Materská škola Krupina Malinovského 874 96301 matskola@krupina.sk 00320056 Mesto Krupina
00632082 605 Obchodná akadémia Krupina M. R. Štefánika 8 96301 gaska@gymsladka.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00160644 605 Gymnázium A.S. Krupina M. R. Štefánika 8 96301 gaska@gymsladka.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833758 605 Základná škola Krupina Školská 10 96301 zsskolska@zsskolska.edu.sk 00320056 Mesto Krupina
37831682 605 Základná umelecká škola Krupina Svätotrojičné nám. 7 96301 zuskrupina@stonline.sk 00320056 Mesto Krupina
00159352 605 SOŠ obchodu a služieb Krupina M. R. Štefánika 8 96301 soupka@mail.t-com.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35984473 605 Špec.základná škola Krupina Partizánska 26 96301 szskrupina@hotmail.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37830813 605 Základná škola E.M.Š. Krupina M. R. Štefánika 3 96301 skola@zskrupina.sk 00320056 Mesto Krupina
37830783 605 Centrum vožného času Krupina M. R. Štefánika 755/33 96301 domcekcvc@gmail.com 00320056 Mesto Krupina
37888536 605 Základná škola s MŠ A.M Sebechleby Sebechleby 145 96266 zssebechleby@zssebechleby.edu.sk 00320226 Obec Sebechleby
37833898 605 Základná škola s MŠ Senohrad Senohrad 129 96243 zssenohrad@gmail.com 00320234 Obec Senohrad
37891723 606 Základná škola s MŠ Belina Belina 185 98601 zsbelina@gmail.com 00315958 Obec Belina
37888480 606 Základná škola Divín Lúčna 8 98552 zsdivin@centrum.sk 00316041 Obec Divín
37828843 606 Základná škola Fižakovo Farská lúka 64/A 98601 zs.farskaluka.filakovo@gmail.com 00316075 Mesto Fižakovo
37828878 606 Základná škola s VJM Fižakovo Mládežnícka 7 98601 zs.mladeznicka@gmail.com 00316075 Mesto Fižakovo
37828851 606 Základná škola s VJM Fižakovo Farská lúka 64/B 98601 mocsary25@gmail.com 00316075 Mesto Fižakovo
37890069 606 Stredná odborná škola Fižakovo J.Kalinčiaka 1584/8 98601 soufil@stonline.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00160580 606 Gymnázium Fižakovo Nám. padlých hrdinov 2 98615 riaditelstvofil@hotmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833651 606 Základná umelecká škola Fižakovo Záhradnícka 2a 98601 zusfilakovo@gmail.com 00316075 Mesto Fižakovo
17067880 606 Špeciálna zákl.škola i. Fižakovo Viničná 12 98601 szsi.filakovo@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37828860 606 Základná škola Fižakovo Školská 1 98601 zsfilakovo@gmail.com 00316075 Mesto Fižakovo
37828886 606 Základná škola s MŠ Halič Družstevná 11 98511 zn453nim@zshalic.edu.sk 00316091 Obec Halič
37832867 606 Základná škola Lovinobaňa Školská 9 98554 zslovinobana.v@centrum.sk 00316172 Obec Lovinobaňa
37950436 606 Cen.ped.-ps.por.a prev. Lučenec Martina Rázusa 25 98401 ppplc@stonline.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42310601 606 Cirk.zákl.umel.škola Lučenec T. G. Masaryka 9 98401 cirkevnaumelecka@gmail.com 00179108 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
45024049 606 Súkr.zákl.umel.škola Lučenec Gemerská cesta 1 98401 kertesova@sgymlc.sk 44458878 Branislav Becher
00160687 606 Gymnázium B.S.T. Lučenec Haličská cesta 9 98403 skola@gbstlc.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37888579 606 Špec. materská škola Lučenec Štvr M.R.Štefánika 12 98401 diclc@mail.tcom.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00161560 606 SPŠ stavebná O.W. Lučenec B. Němcovej 1 98415 sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00162809 606 Ped.a soc.akadémia Lučenec J.A.Komenského 12 98418 pasa@lc.psg.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
45024057 606 Súkromná základná škola Lučenec Gemerská cesta 1 98401 palesova@sgymlc.sk 44458878 Branislav Becher
35991607 606 Základná škola s MŠ Lučenec Námestie Kubínyiho 42/6 98401 skola@zskubinylc.edu.sk 00316181 Mesto Lučenec
35991593 606 Základná škola M.R.Š. Lučenec Haličská cesta 1191/8 98403 zsstefanikalc@gmail.com 00316181 Mesto Lučenec
37998749 606 Súkr.špec.mat.škola Lučenec Nám. republiky 15 98439 kurucovajanka@zoznam.sk 90000108 Janka Kurucová
37890221 606 SOŠ hotel. sl a dopravy Lučenec Zvolenská cesta 83 98401 soslc@soslc.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833987 606 Základná škola L.N. Lučenec Rúbanisko II 3079 98403 zslnlc@gmail.com 00316181 Mesto Lučenec
00620998 606 Odborné učilište int. Lučenec Haličská cesta 80 98403 riaditel@ouhallc.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37898086 606 Základná škola s MŠ Lučenec Ulica bratrícka 355/19 98401 zs.opatova@post.sk 00316181 Mesto Lučenec
00893307 606 SOŠ technická Lučenec Dukelských hrdinov 2 98401 sostech.lc@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37888404 606 Základná škola s MŠ Lučenec Ulica J. Kármána 25/5 98401 zsmskarman.lc@gmail.com 00316181 Mesto Lučenec
35984422 606 Špec.základná škola Lučenec Zvolenská cesta 59 98401 szslucenec@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37833961 606 Základná škola Lučenec Haličská cesta 1493/7 98403 kajbovazshal@gmail.com 00316181 Mesto Lučenec
37890107 606 Súkr.zákl.umel. škola Lučenec Novohradská 2 98401 zusluc@gmail.com 45735239 Základná umelecká škola Lučenec n.o.
37894323 606 Cirkevná základná škola Lučenec T. G. Masaryka 9 98401 czslc@stonline.sk 00179108 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
00607029 606 Stred. zdravot. škola Lučenec Lúčna 2 98417 skola@szslucnalc.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
45024065 606 Súkromné gymnázium Lučenec Gemerská cesta 1 98401 bahledova@sgymlc.sk 44458878 Branislav Becher
00162060 606 Obchodná akadémia Lučenec Lúčna 4 98416 hospodarka@oaluclc.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00163023 606 Zákl.škola pre ž. so SP Lučenec Karola Supa 48 98403 zsisplc@pobox.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37833995 606 Základná škola Lučenec Ulica Vajanského 2844/47 98401 skola@zsvajanlc.edu.sk 00316181 Mesto Lučenec
37833251 606 Základná škola s MŠ Radzovce Radzovce 418 98558 zsradzovce@post.sk 00316369 Obec Radzovce
37831577 607 Základná škola s MŠ Cinobaňa Banská 116/47 98522 skola@zscinobana.edu.sk 00316008 Obec Cinobaňa
37957295 607 Materská škola České Brezovo České Brezovo 198 98503 stanova_dana@post.sk 90000111 Mgr. Dana Stanová
37831585 607 Základná škola s MŠ Hrnčiarska Ves Hrnčiarska Ves 82 98013 skola@zshrnves.edu.sk 00318787 Obec Hrnčiarska Ves
35991372 607 Základná škola s MŠ Kalinovo SNP 158/20 98501 riaditel@zskalinovo.edu.sk 00316121 Obec Kalinovo
42302188 607 Školská jedáleň Kalinovo SNP 1026 98501 00316121 Obec Kalinovo
37831542 607 Základná škola s MŠ Kokava nad Rimavicou Štúrova 70 98505 zssmskokava@gmail.com 00316130 Obec Kokava nad Rimavicou
35991364 607 Základná škola Málinec Hlavná ulica 86/29 98526 sekretariat@zsmalinec.sk 00316211 Obec Málinec
37831551 607 Základná umelecká škola Poltár Železničná 6 98701 luboslava.slebodnikova@gmail.com 00316342 Mesto Poltár
42195462 607 Spojená škola Poltár Železničná 5 98701 soup.poltar@mail.t-com.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42004896 607 Súkr.cent.špec.-ped.por Poltár 13. januára 716/23 98701 scspp.poltar@gmail.com 90000183 źuboslava Rudašová
37831534 607 Základná škola Poltár Slobody 2 98701 zsslob.pt@gmail.com 00316342 Mesto Poltár
37831593 607 Základná škola Poltár Školská 3 98701 vedenie@zsskolpoltar.edu.sk 00316342 Mesto Poltár
42012678 607 Základná škola s MŠ Uhorské Uhorské 244 98525 riaditel@zsuhorske.edu.sk 00316504 Obec Uhorské
37831607 607 Základná škola s MŠ Utekáč Utekáč 821 98506 zsutekac@centrum.sk 17067430 Obec Utekáč
37888994 608 Základná škola s VJM Gemer Gemer 61 98201 zsgemer@atlas.sk 00318680 Obec Gemer
37833944 608 Základná škola Gemerská Ves Gemerská Ves 204 98262 zsgemves@gmail.com 00318701 Obec Gemerská Ves
37888714 608 Základná škola s MŠ Jelšava Železničná 245 04916 zsjelsava@gmail.com 00328341 Mesto Jelšava
35985241 608 Špec.základná škola Jelšava Nám.Republiky 62 04916 szsjelsava1@azet.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37833863 608 Základná škola s MŠ S.T Lubeník Lubeník 102 04918 skola@zslubenik.edu.sk 00328472 Obec Lubeník
37888871 608 Základná škola s MŠ Muráň Muráň 353 04901 zssmsmuran@gmail.com 00328537 Obec Muráň
37888510 608 Základná škola Ratková Ratková 229 98265 zs.ratkova@zsratkova.edu.sk 00318990 Obec Ratková
30197121 608 Prvé slov.lit.gymnázium Revúca Železničná 260 05001 pslgrevuca@ferdonet.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35985259 608 Špec.základná škola Revúca Jilemnického 94/3 05001 upecibln@szsrevuca.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37833855 608 Základná škola I.B.Z. Revúca Petra Jilemnického 94/3 05001 skola@zsibzochare.edu.sk 00328693 Mesto Revúca
37890182 608 Stredná odborná škola Revúca Generála Viesta 6 05001 sosrevuca@mail.telekom.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37950177 608 Cen.ped.-ps.por.a prev. Revúca Kollárova 11 05001 cpppp-ra@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42006571 608 Kat.materská škola Revúca Ormisova 585/15 05001 kmsra@rcc.sk 00179108 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
37833880 608 Základná umelecká škola Revúca Okružná 11 05001 zusrevuca@gmail.com 00328693 Mesto Revúca
42001064 608 Súkr.zákl.umel.škola Revúca Sládkovičova 63 05001 szus.revuca@mail.t-com.sk 90000214 PaedDr. Mária Labošová
37998676 608 Súkr. SOŠ Revúca Železničná 2 05001 zssormisa@gmail.com 36640425 FEVE, s.r.o.
37833847 608 Základná škola J.A.K Revúca Ul. Komenského 7 05001 zskomre@zskomre.edu.sk 00328693 Mesto Revúca
37833871 608 Základná škola Revúca Hviezdoslavova 1 05001 skola@zshviere.edu.sk 00328693 Mesto Revúca
00161136 608 Gymnázium M.K. Revúca Vl. Clementisa 1166/21 05001 gmk@gmk-ra.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37888439 608 Základná škola Sirk Sídlisko 165 04964 zssirk@inmail.sk 00328812 Obec Sirk
00160806 608 Gymnázium Tornaža Hurbanova 34 98201 gymtornala@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833693 608 Základná škola F.K. Tornaža Mierová 45 98201 kfmtnyat@gmail.com 00319091 Mesto Tornaža
00633577 608 Spojená škola internátn Tornaža Mierová 49 98201 ouitornala@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37833685 608 Základná škola P.J.Š. Tornaža Škultétyho 11 98201 skola@zstornala.edu.sk 00319091 Mesto Tornaža
45024464 608 Centrum vožného času Tornaža Mierová 83 98201 cvctornala@centrum.sk 00319091 Mesto Tornaža
00894818 608 Stredná odborná škola Tornaža Šafárikova 56 98201 skola@sostornala.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00111571 608 Reedukačné centrum Tornaža Mierová 137 98201 rdmto@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37897110 608 Základná umelecká škola Tornaža Štúrova 6 98201 zustorn@centrum.sk 00319091 Mesto Tornaža
37831739 609 Základná škola Bátka Bátka 172 98021 hospodarka@zsbatka.sk 00318604 Obec Bátka
00163333 609 Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51 97901 rddcerencany@stonline.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
35985526 609 ZŠ pri zdrav. zar. Číž íž 98043 zsprizzciz@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37892720 609 Základná škola s MŠ Gemerské Dechtáre Hlavná 6 98004 zssmsg.dechtare@mail.t-com.sk 00649571 Obec Gemerské Dechtáre
42314003 609 Súkr. zákl.umel.škola Gemerský Jablonec Gemerský Jablonec 244 98035 dusan.gonda26@gmail.com 45024456 Heuréka Slovakia, o.z.
37831771 609 Základná škola s MŠ Gemerský Jablonec Gemerský Jablonec 244 98035 zs.gemjablonec@gmail.com 00318710 Obec Gemerský Jablonec
37956230 609 Stredná odborná škola Hnúša Hlavná 425 98111 sekretariat@soshnusta-sk.eu 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00160610 609 Gymnázium M.H. Hnúša Hlavná 431 98112 gymhnusta@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35991755 609 Základná škola J.F.R. Hnúša Nábrežie Rimavy 457 98101 zsnrhnusta@gmail.com 00318744 Mesto Hnúša
37888650 609 Základná škola Hnúša Klokočova 742 98101 riaditel@zs1hnusta.edu.sk 00318744 Mesto Hnúša
37888668 609 Základná umelecká škola Hnúša Nábrežie Rimavy 457 98101 zus@hnusta.sk 00318744 Mesto Hnúša
42395933 609 Súkr. SOŠ Hnúša Francisciho 372 98101 ssos.hnusta@gmail.com 31807429 EDUKACIA - AMARO DROM
35985275 609 Špec.základná škola Hnúša Zápotockého 127 98101 specialnazs@szshnusta.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37888587 609 Základná škola Hodejov Hodejov 130 98031 skola@zshodejov.edu.sk 00318752 Obec Hodejov
37888862 609 Základná škola s MŠ Hostice Hlavná 144 98004 zshostice@zoznam.sk 00318761 Obec Hostice
37831747 609 Základná škola s MŠ S.V Hrachovo Železničná 26 98052 zs.samavozara@gmail.com 00318779 Obec Hrachovo
37888684 609 Základná škola Jesenské Mieru 154 98002 sekretariat@zssjesenske.edu.sk 00318833 Obec Jesenské
37888625 609 Základná škola s VJM Jesenské Námestie Slobody 141 98002 zs.szombathyho@stonline.sk 00318833 Obec Jesenské
37888803 609 Základná umelecká škola Jesenské Mieru 229 98002 obecnyurad.jesenske@mail.t-com.sk 00318833 Obec Jesenské
50431498 609 ZŠ s MŠ V.M. Klenovec 9. mája 718 98055 zsvmklenovec@zsvmklenovec.edu.sk 00318850 Obec Klenovec
35984899 609 Špec.základná škola Klenovec Partizánska 909 98055 szsklenovec@atlas.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
45025274 609 Základná škola s MŠ Ožďany Hlavná 66 98011 zsozdany@zsozdany.edu.sk 00318965 Obec Ožďany
37888609 609 Základná škola s MŠ Rimavská Baňa Fžaková 8 98053 zsrimbana@zsrimbana.edu.sk 00319015 Obec Rimavská Baňa
35991861 609 Základná škola Rimavská Seč Záhradná 31 98042 zsrimasec@gmail.com 00319023 Obec Rimavská Seč
35985216 609 Špec.zákl.škola s VJM Rimavská Seč Daxnerova 265 98042 szs.rimavskasec@post.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00162108 609 Obchodná akadémia Rimavská Sobota K. Mikszátha 1 97980 sekretariat@obchars.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37957988 609 Materská škola Rimavská Sobota Daxnerova 30/486 97901 ms.daxnerova@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
42396727 609 Súkr. základná škola Rimavská Sobota K. Mikszátha 1 97901 info@skolacreative.sk 90000295 Mgr. Vanda Kosorínová
35988835 609 Gymnázium M.T. s VJM Rimavská Sobota Daxnerova 42 97901 tmrg@post.sk 00179191 Reformovaná kresanská cirkev na Slovensku
37828291 609 Základná škola P.K.H. Rimavská Sobota Družstevná 835 97901 zshostinskeho@gmail.com 00319031 Mesto Rimavská Sobota
42394732 609 Súkr.hud.a dram. konzer Rimavská Sobota Školská 31 97901 shdkhnusta@gmail.com 35582006 Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja, n.o.
37957996 609 Materská škola Rimavská Sobota Rožňavská 29/854 97901 msroznavska@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37955942 609 Evanj.základná škola Rimavská Sobota Daxnerova 42 97901 eskola@rsnet.sk 31925570 Rimavský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
42394724 609 Súkr.zákl.umel.škola Rimavská Sobota Námestie Š.M.Daxnera 1723 97901 info@tancujahraj.sk 90000288 Ing. Andrej Sýkora, PhD.
35991852 609 Základná škola M.T. Rimavská Sobota Šrobárova 12 97901 zstompu1908@gmail.com 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37828312 609 Základná škola P.D. Rimavská Sobota P. Dobšinského 1744 97901 riaditel@zspdobsinskeho.eu.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
45025266 609 Materská škola Rimavská Sobota I. Hatvaniho 321 97901 ms-hatvaniho@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
45025240 609 Materská škola Rimavská Sobota P. Dobšinského 1 97901 msdobsinskeho@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37957970 609 Materská škola Rimavská Sobota Rybárska 50/1743 97901 msrybarska@stonline.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
35985011 609 Špec.zákl.škola s VJM Rimavská Sobota Hviezdoslavova 24 97901 szsmrs@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
45025258 609 Materská škola Rimavská Sobota Sídlisko Rimava 28/1066 97901 ms-rimava@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37831721 609 Základná škola Rimavská Sobota Dr. V. Clementisa 13 97901 skola@zsclemrs.edu.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37948890 609 Cen.ped.-ps.por.a prev. Rimavská Sobota Hviezdoslavova 441/10 97901 sekretariat@ppprs.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42395968 609 Súkr. SOŠ Rimavská Sobota Novomeského 2070 97901 90000154 RNDr. Jolana Ozoráková
37958003 609 Centrum vožného času Rimavská Sobota SNP 9 97901 relax@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37950975 609 Základná škola s MŠ Rimavská Sobota Dúžavská cesta 11/1054 97901 duzavskacesta@zsmsduzavskars.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37888676 609 Základná umelecká škola Rimavská Sobota Salvova 1 97901 zusrs@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37950410 609 Školská jedáleň Rimavská Sobota Daxnerova 42/10 97901 laskova.alzbeta@gmail.com 00179191 Reformovaná kresanská cirkev na Slovensku
42317665 609 SOŠ tech. a agropotr. Rimavská Sobota Okružná 61 97901 spojenaskola.rs@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00160784 609 Gymnázium I.K. Rimavská Sobota P. Hostinského 3 97901 gymikrs@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35985003 609 Špec.základná škola Rimavská Sobota Bottova 13 97901 skola@szsrs.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42195438 609 SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota Športová 1 97901 info@sosos.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37888820 609 Základná škola s MŠ Teplý Vrch Teplý Vrch 57 98023 zstvrch@gmail.com 00319147 Obec Teplý Vrch
37828304 609 Základná škola Dr.V.C. Tisovec Francisciho 803 98061 riaditel@zsfranti.edu.sk 00319155 Mesto Tisovec
37888749 609 Základná umelecká škola Tisovec Francisciho 803 98061 zustisovec@azet.sk 00319155 Mesto Tisovec
30231621 609 Evanjelické gymnázium Tisovec Jesenského 836 98061 skola@egt.sk 31933475 Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
00161632 609 Stredná odborná škola Tisovec Jesenského 903 98061 sostisovec@sostisovec.eu 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
45021619 610 Základná umelecká škola Balog nad Ipžom Hlavná 294 99111 balog.obec@azet.sk 00319228 Obec Balog nad Ipžom
42195977 610 Súkr.centrum vož.času Balog nad Ipžom Hlavná 294 99111 45024456 Heuréka Slovakia, o.z.
37833812 610 Základná škola s VJM Balog nad Ipžom Hlavná 294 99111 balog@zsaibalni.edu.sk 00319228 Obec Balog nad Ipžom
37831801 610 Základná škola s MŠ Bušince Krtíšska 26 99122 zssmsbusince@szm.sk 00319236 Obec Bušince
37831810 610 Základná škola s MŠ Čebovce Na Parlagu 1 99125 skola@cebovce.sk 00319244 Obec Čebovce
37998633 610 Základná škola Čelovce Čelovce 3 99141 szs.celovce@post.sk 37956175 Občianske združenie Červená čiapočka
37831828 610 Základná škola s MŠ Dolná Strehová Imre Madácha 3 99102 strehovazs@gmail.com 00319295 Obec Dolná Strehová
37831623 610 Základná škola Dolné Plachtince Dolné Plachtince 34 99124 zsdolneplachtince@centrum.sk 00319309 Obec Dolné Plachtince
37831712 610 Základná škola s MŠ Hrušov Hrušov 497 99142 zshrusov@post.sk 00319341 Obec Hrušov
31897673 610 Cirk.zákl.škola s VJM Ipežské Predmostie Ipežské Predmostie 74 99110 babkova@centrum.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
37889176 610 Základná umelecká škola Modrý Kameň Lipové nám. 294/26 99201 zus.modrykamen@gmail.com 00319457 Mesto Modrý Kameň
37831780 610 Základná škola s MŠ Modrý Kameň Lipové nám. 296/28 99201 zs-msmodrykamen@mail.t-com.sk 00319457 Mesto Modrý Kameň
37956248 610 Spojená škola Modrý Kameň Jarmočná 1 99280 sekretariat@ssmk.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37889371 610 Základná škola s MŠ Nenince Školská 50 99126 zssms.nenince@gmail.com 00319465 Obec Nenince
31897797 610 Cirkevná základná škola Olováry Olováry 132 99122 obec.olovary@stonline.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
31095704 610 Špeciálna zákl.škola i. Vežká Čalomija Školská 63 99109 szsicalomija@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831704 610 ZŠ internátna Vežká Čalomija Vežká Čalomija 65 99109 skola@zsvcalomija.edu.sk 00319619 Obec Vežká Čalomija
45029296 610 Materská škola Vežký Krtíš Požná 2 99001 mspolna@centrum.sk 00319651 Mesto Vežký Krtíš
37831631 610 Základná škola Vežký Krtíš J.A.Komenského 4 99001 skola@skolakom.sk 00319651 Mesto Vežký Krtíš
37889036 610 Základná umelecká škola Vežký Krtíš Požná 1 99001 hospodarka@zusvkrtis.eu 00319651 Mesto Vežký Krtíš
37890051 610 Stredná odborná škola Vežký Krtíš Požná 10 99001 zssvk@svsbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37831640 610 Základná škola Vežký Krtíš Nám. A.H.Škultétyho 9 99001 zsskultetyho@gmail.com 00319651 Mesto Vežký Krtíš
37888765 610 Základná škola Vežký Krtíš Požná 1 99001 zspolnavkrtis@gmail.com 00319651 Mesto Vežký Krtíš
00160709 610 Gymnázium A.H.Š. Vežký Krtíš Školská 21 99001 gymvk@svsbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35984457 610 Špec.základná škola Vežký Krtíš Za parkom 966 99001 riaditelka.szsvk@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37949853 610 Cen.ped.-ps.por.a prev. Vežký Krtíš Červenej armády 27 99001 cpppapvk@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831798 610 Základná škola s VJM Vinica Školská 10 99128 zsmvinica@gmail.com 00319678 Obec Vinica
37833669 610 Základná škola s MŠ Vrbovka Vrbovka 53 99106 skola@zsmvrbovka.edu.sk 00319686 Obec Vrbovka
37890191 610 Stredná odborná škola Želovce Gottwaldova 70/43 99106 riaditel@soszelovce.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37819003 610 Odborné učilište int. Želovce Gottwaldova 70/43 99106 ouizelovce@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37888498 610 Základná škola s MŠ Želovce Gottwaldova 81 99106 a.sedmakova@centrum.sk 00319716 Obec Želovce
45029555 611 Súkr. zákl. umel. škola Budča Lhenická 33 96233 heureka.budca@gmail.com 42313996 CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.
37888641 611 Základná škola A.O. Budča Školská 341/28 96233 zsbudca@centrum.sk 00319759 Obec Budča
37959999 611 Materská škola Budča Lhenická 34 96233 materskaskola@budca.net 00319759 Obec Budča
45029563 611 Súkr.centrum vož.času Budča Lhenická 33 96233 herueka.budca@gmail.com 42313996 CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.
37833472 611 Základná škola s MŠ Dobrá Niva Školská 447/3 96261 mariaslosiarikova7@centrum.sk 00319830 Obec Dobrá Niva
37889826 611 Základná škola s MŠ Kováčová Trávniky 13 96237 zssms.kovacova@gmail.com 00320005 Obec Kováčová
35984767 611 ZŠ pri zdrav. zar. Kováčová Sládkovičova 311 96237 dusan.kapustik@centrum.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37896326 611 Základná škola Lieskovec Stredisková 2735/5 96221 zwkladns@zslieskovec.edu.sk 00647861 Obec Lieskovec
37897004 611 Materská škola Lieskovec Nová 2912/2 96221 mslieskovec@gmail.com 00647861 Obec Lieskovec
37888927 611 Základná umelecká škola Očová SNP 331/112 96223 zusocova@gmail.com 00320153 Obec Očová
42197252 611 Súkr. SOŠ ob.a služieb Očová Partizánska 8 96223 skolaistoty@gmail.com 42189250 Škola istoty a nádeje, o.z.
37833740 611 Základná škola s MŠ Očová Čs. armády 109/91 96223 zsocova@zsocova.edu.sk 00320153 Obec Očová
37831216 611 Základná škola s MŠ Pliešovce Školská 27/14 96263 skola.pliesovce@gmail.com 00320170 Obec Pliešovce
37897039 611 Základná škola s MŠ Sielnica Sielnica 15 96231 skola.sielnica.zs@centrum.sk 00320242 Obec Sielnica
42191131 611 Súkr. centrum vož. času Sielnica Sielnica 15 96231 dlepiesova@gmail.com 45017026 SOS - Banská Bystrica, občianske združenie
37888889 611 Základná umelecká škola Sliač SNP 308/35 96231 zus.sliac@gmail.com 00320277 Mesto Sliač
37888790 611 Základná škola A.S. Sliač Pionierska 348/9 96231 zssliac@zssliac.sk 00320277 Mesto Sliač
42392390 611 Materská škola Sliač Jána Cikkera 651/2 96231 janakova.lea@centrum.sk 00320277 Mesto Sliač
42311110 611 Materská škola Sliač SNP 27 96231 mssnpsliac@gmail.com 00320277 Mesto Sliač
42195942 611 Súkr.základná škola Zvolen Hlbiny 2 96001 45024456 Heuréka Slovakia, o.z.
31580670 611 SPV Autoservis Zvolen Strážska cesta 3/223 96001 00168238 V Z O R, výrobné družstvo Zvolen
45015171 611 Technická akadémia Zvolen J. Švermu 1 96001 tazvolen@tazvolen.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42012376 611 Súkr. konzervatórium Zvolen Kalinčiakova 87 96001 info@pinkharmony.sk 90000151 PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD.
37831208 611 Základná škola Zvolen Petra Jilemnického 1035/2 96001 spravca@3zs-zvolen.sk 00320439 Mesto Zvolen
37949667 611 Materská škola Zvolen ź.Fullu 1689/43 96001 axik@centrum.sk 00320439 Mesto Zvolen
42195390 611 Súkr.ZŠ pre ž. s autiz. Zvolen Sokolská 109 96001 zsautizmus@gmail.com 42189560 AUREL, o.z.
37957767 611 Materská škola Zvolen Centrum 2496/27 96001 mszvcentrum@gmail.com 00320439 Mesto Zvolen
37888412 611 Základná škola Zvolen Hrnčiarska 2119/1 96001 skola@5zszv.edu.sk 00320439 Mesto Zvolen
31941826 611 Gymnázium M.B. Zvolen Okružná 2469 96001 skola@gmbzv.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37957821 611 Materská škola Zvolen Prachatická 2421/45 96001 dancova@ms.zvolen.sk 00320439 Mesto Zvolen
37956469 611 SOŠ drevárska Zvolen Lučenecká 2193/17 96001 sosdrev@sosdrev.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42002907 611 Súkr. šport. gymnázium Zvolen Kalinčiakova 87 96001 info@pinkharmony.sk 90000151 PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD.
37833979 611 Súkr.zákl.umel.škola Zvolen Š. Moyzesa 5 96001 pavolkovac@mail.t-com.sk 90000106 Mgr. Pavol Kováč
00163791 611 Školský internát Zvolen Ul. J. Švermu 1736/14 96078 sekretariat@skinternatzv.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37949675 611 Materská škola Zvolen Imatra 2548/8 96001 msimatra@mail.t-com.sk 00320439 Mesto Zvolen
42195969 611 Súkr.centrum vož.času Zvolen Hlbiny 2 96001 scvc.heureka@gmail.com 31620876 INTEXCOM s.r.o.
35985143 611 ZŠ pri zdrav. zar. Zvolen Kuzmányho nábrežie 28 96001 skolansp@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42299977 611 Súkr. SOŠ scén. výtvar. Zvolen Kalinčiakova 87 96001 pavurova.edita@pinkharmony.sk 90000151 PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD.
37890115 611 Stredná odborná škola Zvolen Jabloňová 1351 96001 skola@soshotel.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37957619 611 Materská škola Zvolen Hrnčiarska 2063/2 96001 ms-hrnciarska@ms.zvolen.sk 00320439 Mesto Zvolen
37831232 611 Základná škola Zvolen Námestie mládeže 587/17 96001 namestie.mladeze@gmail.com 00320439 Mesto Zvolen
00160865 611 Gymnázium ź.Š. Zvolen Hronská 1467/3 96049 eva.chylova@gymzv.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37888595 611 Základná škola Zvolen J. Alexyho 1941/1 96001 skola@zsalexyhozv.sk 00320439 Mesto Zvolen
45024251 611 Súkr.centrum vož.času Zvolen I. Krasku 7 96001 quovadis.zv@gmail.com 42013291 QUO VADIS, o.z.
45024260 611 Súkr.zákl.umel.škola Zvolen I. Krasku 7 96001 quovadis.zv@gmail.com 42013291 QUO VADIS, o.z.
00215589 611 SPŠ dopravná Zvolen Sokolská 911/94 96001 skola@dopravnazv.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
45024731 611 SOŠ podnikania Zvolen Nám. Mládeže 587/17 96001 skola.podnikaniazv@gmail.com 44040512 Kongruencia spol. s r.o.
37957902 611 Materská škola Zvolen E. P. Voljanského 491/3 96001 mslienka@szm.sk 00320439 Mesto Zvolen
37998790 611 Stredná odborná škola Zvolen Švermova 1 96001 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37888528 611 Základná škola Zvolen Petra Jilemnického 1813/1 96001 skola@1zszv.sk 00320439 Mesto Zvolen
00606995 611 Stred. zdravot. škola Zvolen J. Kozáčeka 4 96001 szszv@szszv.eu 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42195951 611 Súkr.zákl.umel.škola Zvolen Hlbiny 2 96001 szusheureka@gmail.com 31620876 INTEXCOM s.r.o.
37888706 611 Základná umelecká škola Zvolen Nádvorná 3366/10 96001 zuszvolen@stonline.sk 00320439 Mesto Zvolen
42002893 611 Súkr.zákl.umel.škola Zvolen Kalinčiakova 87 96001 info@pinkharmony.sk 90000151 PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD.
37948873 611 Cen.ped.-ps.por.a prev. Zvolen Dukelských hrdinov 44 96001 pppzvolen@stonline.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42302676 611 Súkr. materská škola Zvolen M. R. Štefánika 46 96001 montessori.zv@gmail.com 42189411 MONTESSORI, o.z.
42190304 611 Súkr.centrum vož.času Zvolen Okružná 2471/131 96001 juhaniak@mail.t-com 44040512 Kongruencia spol. s r.o.
37957899 611 Materská škola Zvolen J.Bánika 1733/41 96001 msdatelinka@centrum.sk 00320439 Mesto Zvolen
37957775 611 Materská škola Zvolen Tehelná 2549/5 96001 brieskova@ms.zvolen.sk 00320439 Mesto Zvolen
37958071 611 Materská škola Zvolen 1. mája 161/1 96001 ziakova@ms.zvolen.sk 00320439 Mesto Zvolen
17060265 611 Základná škola sv.D.S. Zvolen M. M. Hodžu 1732/9 96001 skola@zsdomzv.edu.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
37894081 611 Centrum vožného času Zvolen Bela IV. 1567/6 96001 domino@cvczv.edu.sk 00320439 Mesto Zvolen
37957660 611 Materská škola Zvolen marš.Malinovského 1985/41 96001 msmalinovskeho@zvmail.sk 00320439 Mesto Zvolen
37949713 611 Materská škola Zvolen Bystrický rad 2485/41 96001 skolka.bystrickyrad@gmail.com 00320439 Mesto Zvolen
42317568 611 Súkr.stred.umel.škola Zvolen Môovská cesta 8164 96001 ssuszv@gmail.com 90000103 Ing. Mariana Hriňová
37888421 611 Základná škola Zvolen M. Rázusa 1672/3 96001 6zs@centrum.sk 00320439 Mesto Zvolen
35984651 611 Špec.základná škola Zvolen Sokolská 2291/111 96001 specialnazv@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37833626 611 Základná škola s MŠ T.V Zvolenská Slatina Ul. T. Vansovej 353/3 96201 zs@zszvslatina.edu.sk 00320447 Obec Zvolenská Slatina
42195934 611 Súkr.zákl.umel.škola Zvolenská Slatina ul.Terézie Vansovej 353/3 96201 45024456 Heuréka Slovakia, o.z.
42195926 611 Súkr.centrum vož. času Zvolenská Slatina ul.Terézie Vansovej 353/3 96201 45024456 Heuréka Slovakia, o.z.
37888544 612 Základná škola s MŠ Brehy Záhumnie 24 96801 zsbrehy@zsbrehy.edu.sk 35659599 Obec Brehy
42003784 612 Súkr.stred.umel.škola Hodruša-Hámre Kyslá 214 96661 sekretariat@ssushh.sk 36441406 Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r. o.
37831861 612 Základná škola Hodruša-Hámre Hodruša-Hámre 227 96661 zshamre.skola@zoznam.sk 00320617 Obec Hodruša - Hámre
35650729 612 Základná škola s MŠ Hronský Beňadik Pod Kláštorom 158 96653 zshronbenadik@post.sk 00320676 Obec Hronský Beňadik
37888552 612 Základná škola s MŠ Malá Lehota Malá Lehota 455 96642 skola@zsmalalehota.edu.sk 00320862 Obec Malá Lehota
37956124 612 SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa Osvety 17 96801 sekretariat@sosnb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00160725 612 Gymnázium F.Š. Nová Baňa Bernolákova 9 96801 gfs@gfsnbana.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00027987 612 Spojená škola Nová Baňa Školská 5 96801 specskola.novabana@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831879 612 Základná škola J.Z. Nová Baňa Školská 44/6 96801 zsjzemana@gmail.com 00320897 Mesto Nová Baňa
37831836 612 Základná umelecká škola Nová Baňa Kollárova 5 96801 zusnovabana@gmail.com 00320897 Mesto Nová Baňa
30232481 612 Základná škola sv. Al. Nová Baňa Školská 15 96801 riaditelczsnb@gmail.com 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
37833910 612 Materská škola Nová Baňa Nábrežná 2 96801 msvstup@nbsiet.sk 00320897 Mesto Nová Baňa
37833901 612 Centrum vožného času Nová Baňa Bernolákova 30 96801 cvcnovabana@szm.sk 00320897 Mesto Nová Baňa
37888692 612 Základná škola s MŠ Tekovská Breznica Tekovská Breznica 700 96652 zssmstekbreznica@gmail.com 00321036 Obec Tekovská Breznica
37888561 612 Základná škola s MŠ Vežká Lehota Vežká Lehota 433 96641 zsvlehota@gmail.com 00321061 Obec Vežká Lehota
37831852 612 Základná škola Žarnovica Fraňa Kráža 838 96681 skola@zskralazc.edu.sk 00321117 Mesto Žarnovica
17060354 612 Základná škola A.K. Žarnovica Ul. A. Sládkoviča 823/24 96681 nasaskola@zaakzc.edu.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
35985267 612 Špec.základná škola Žarnovica Sládkovičova 24 96681 szszarnovica@centrum.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42196973 612 Materská škola Žarnovica Andreja Sládkoviča 1130 96681 mssladkovica@zarnovica.eu 00321117 Mesto Žarnovica
37833804 612 Základná umelecká škola Žarnovica Dolná 25 96681 zus@zarnovica.eu 00321117 Mesto Žarnovica
37956051 612 Cen.ped.-ps.por.a prev. Žarnovica Dolná 6 96681 riadcpppzc@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831844 612 Centrum vožného času Žarnovica Nám. SNP 24 96681 cvczarnovica@pobox.sk 00321117 Mesto Žarnovica
00891827 612 Stredná odborná škola Žarnovica Bystrická 4 96681 sekretariat@soszc.eu 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833791 612 Základná škola s MŠ Župkov Župkov 18 96671 skola@zszupkov.edu.sk 00321133 Obec Župkov
37831429 613 Základná škola Hliník nad Hronom Školská 482 96601 zshlinik@gmail.com 00320609 Obec Hliník nad Hronom
37953141 613 Súkr.zákl.umel.škola Hliník nad Hronom Ul. Kamenárska 209 96601 szus.hlinik@gmail.com 41051165 PhDr. Tatiana Ladiverová
00891461 613 Súkr. SOŠ Hliník nad Hronom Kopaničná 237 96601 skola@ssoshlinik.sk 37954580 DAV, n. o.
37831437 613 Základná škola SNP Horná Ždaňa Horná Ždaňa 107 96604 skola.hornazdana@post.sk 00320633 Obec Horná Ždaňa
37831445 613 Základná škola Janova Lehota Janova Lehota 97 96624 zs.janova.lehota@centrum.sk 00320706 Obec Janova Lehota
37831453 613 Základná škola s MŠ Jastrabá Jastrabá 188 96701 zsjastraba@gmail.com 00320714 Obec Jastrabá
37948083 613 Centrum vožného času Kremnica Angyalova ulica 401/26 96701 durbak.cvc@centrum.sk 00320781 Mesto Kremnica
00161683 613 Súkr.škola úžit.výtvar. Kremnica P. Križku 390/4 96701 sekretariat@suvkremnica.edu.sk 46055509 Swedish Education Group - SE group, s.r.o.
45024006 613 Súkromné gymnázium Kremnica Dolná 48/19 96701 skola@szsangykr.edu.sk 00621200 eMKLub
00410578 613 Spojená škola internátn Kremnica Ul. S. Chalupku 315/16 96727 skola@szsi.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831381 613 Základná umelecká škola Kremnica Angyalova ulica 419/35 96701 zusjlbkca@gmail.com 00320781 Mesto Kremnica
37831461 613 Základná škola Kremnica Angyalova ulica 401/26 96701 skola.kremnica@centrum.sk 00320781 Mesto Kremnica
00163082 613 SOŠ pre sluch.postihn.i Kremnica Kutnohorská 675/20 96701 skola@skolaprespm.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00160636 613 Súkr.gymnázium Kremnica P. Križku 390/4 96701 riaditelna@gymkremnica.edu.sk 46055509 Swedish Education Group - SE group, s.r.o.
00163091 613 ZŠ pre sluch.postih.int Kremnica Českoslov.armády 183/1 96732 zsisp@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37892614 613 Materská škola Kremnica Dolná 57/37 96701 msdolna@orangemail.sk 00320781 Mesto Kremnica
37831470 613 Základná škola P.K. Kremnica P. Križku 392/8 96701 sekretariat@2zskremnica.edu.sk 00320781 Mesto Kremnica
37956141 613 Základná škola s MŠ Lutila Slobodné 23 96622 zs.lutila@centrum.sk 00652113 Obec Lutila
37831488 613 Základná škola Trnavá Hora Školská 324/8 96611 zstrnavahora@centrum.sk 00321052 Obec Trnavá Hora
37831496 613 Základná škola Vyhne Vyhne 111 96602 vyhne.riaditelka@gmail.com 00321109 Obec Vyhne
37831411 613 Centrum vožného času Žiar nad Hronom M. R. Štefánika 17 96501 cvczh@mail.t-com.sk 00321125 Mesto Žiar nad Hronom
37831518 613 Základná škola Žiar nad Hronom Ul. M. R. Štefánika 17 96501 zsstefanikazh@centrum.sk 00321125 Mesto Žiar nad Hronom
37998218 613 Súkr.obchodná akadémia Žiar nad Hronom Ul.SNP 16 96501 skola@oazh.sk 36624071 MALES, spol. s. r. o.
37831372 613 Základná škola Žiar nad Hronom Jilemnického 2 96501 skola@zsjilemnickehozh.sk 00321125 Mesto Žiar nad Hronom
00160881 613 Gymnázium M.R. Žiar nad Hronom Ul. J. Kollára 2 96501 sekretariat@gymzh.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
45022631 613 Súkr. SOŠ technická Žiar nad Hronom Dr. Janského 10 96501 ssos.intech@gmail.com 37899198 InTech Žiar nad Hronom, z.p.o.
00622605 613 Základná škola s MŠ Žiar nad Hronom A. Kmea 1 96501 skola@zssmzh.edu.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
37890085 613 SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom Jilemnického 1282 96501 sosoaszh@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37831500 613 Základná škola Žiar nad Hronom Dr. Janského 2 96501 skolazh@gmail.com 00321125 Mesto Žiar nad Hronom
37831402 613 Cen.ped.-ps.por.a prev. Žiar nad Hronom Nám.Matice slovenskej 8 96501 pppzh@stonline.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831399 613 Základná umelecká škola Žiar nad Hronom Jilemnického 2 96501 info@zusziar.sk 00321125 Mesto Žiar nad Hronom
35984813 613 Špec.základná škola Žiar nad Hronom Hutníkov 302 96501 szs.ziar@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42001692 613 Materská škola Žiar nad Hronom Dr. Janského 8 96501 riaditel@ziarskeskolky.eu 00321125 Mesto Žiar nad Hronom