Zoznam škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v REGISTRI škôl a školských zariadení k aktuálnemu štvrroku      
Banskobystrický kraj                
Zoznam je zoradený podža okresu a obce            
Stav k aktuálemu štvrroku.          
                 
IČO Okres Názov Obec Ulica PSČ EMAIL IČO zriaďovateža Názov zriaďovateža
35677813 601 Základná škola s MŠ Badín Tajovského 2 97632 zsbadin@zsbadin.edu.sk 00313262 Obec Badín
42316642 601 Súkr. materská škola Banská Bystrica Rakytovská cesta 6389 97405 dracikrakytovce@gmail.com 90000278 PhDr. Monika Šabová, PhD.
45017093 601 Súkr. centrum vož. času Banská Bystrica Radvanská 1 97405 yamahaskola.bb1@gmail.com 41651031 Mgr. Mária Demočová
35677759 601 Základná škola Banská Bystrica Radvanská 1 97405 zsradvan@stonline.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
42300151 601 Súkr. centrum vož. času Banská Bystrica Pod Urpínom 12 97401 90000259 PaedDr. Miroslav Kučeřík
45017000 601 Stredná odborná škola Banská Bystrica Pod Bánošom 80 97411 sos@sosbabb.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35677732 601 Základná škola Banská Bystrica Pieninská 27 97411 zspieninska@gmail.com 00313271 Mesto Banská Bystrica
37998544 601 Súkr.zákl.umel.škola Banská Bystrica Okružná 2 97404 90000006 Róbert Tatár
42002931 601 Základná škola Banská Bystrica Okružná 2 97404 37826174 Zbor cirkvi bratskej v Banskej Bystrici
37950304 601 Cirk. šk. jedáleň Banská Bystrica Nám.Štefana Moysesa 23 97401 cjedalen@gmail.com 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
00652709 601 Základná škola s MŠ Š.M Banská Bystrica Nám.Štefana Moysesa 23 97401 zsmoyses@gmail.com 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
35984414 601 ZŠ pri zdrav. zar. Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 4 97409 zsdfnspbb@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
45015945 601 Súkr. centrum vož. času Banská Bystrica Moskovská 2 97404 atelierik@centrum.sk 37892665 Rodičovské združenie pri Základnej škole
45027013 601 Súkromná jazyková škola Banská Bystrica Moskovská 2 97404 soeebb@gmail.com 36028223 School of English Excellence s.r.o.
35677775 601 Základná škola Banská Bystrica Sitnianska 32 97411 skola@zssitnianska.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
17059887 601 Konzervatórium J.L.B. Banská Bystrica Skuteckého 27 97401 konzerva@konzervatoriumbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42011701 601 Súkromné gymnázium O.E. Banská Bystrica Zvolenská cesta 18 97535 goebb@goebb.sk 36648701 Gymnázium Orbis eruditionis, s.r.o.
42393141 601 Súkr. základná škola Banská Bystrica Lazovná 6 97401 naterovamarianna@gmail.com 44405847 Life Academy, s. r. o.
00516554 601 Športové gymnázium Banská Bystrica Trieda SNP 54 97401 sekretariat@osgbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35677767 601 Základná škola Banská Bystrica Trieda SNP 20 97447 zs.snp20@stonline.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
42301963 601 Súkr. centrum vož. času Banská Bystrica Tajovského 55 97590 90000270 Edmund Pavlík
00365343 601 Centrum vožného času Banská Bystrica Tajovského 30 97590 juniorbb@juniorbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
17055431 601 SOŠ infor. technológií Banská Bystrica Tajovského 30 97590 studijna.referentka@sos-it.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35677864 601 Zákl.umel.škola J.C. Banská Bystrica Štefánikovo nábrežie 6 97401 zusjc@zusjcbb.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
37956108 601 Spojená škola - SOŠ pod Banská Bystrica Školská 7 97401 soustroj@stonline.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00158496 601 SOŠ hotel.sl. a obchodu Banská Bystrica Školská 5 97590 skola@soshotelovabb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35677783 601 Základná škola Banská Bystrica Spojová 14 97404 sekretariat@zsspojbb.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
35677716 601 Základná škola SSV Banská Bystrica Skuteckého 8 97401 skola@zsssvbb.edu.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
30232171 601 Evanjelické gymnázium Banská Bystrica Skuteckého 5 97401 evg@stonline.sk 31933475 Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
35677708 601 Základná škola Banská Bystrica Moskovská 2 97404 info@zsmosbb.eu 00313271 Mesto Banská Bystrica
35677678 601 Základná škola J.B. Banská Bystrica Bakossova 5 97401 skola@zsbakbb.edu.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
00607053 601 Stred. zdravot. škola Banská Bystrica J.G.Tajovského 24 97429 skola@szsbb.eu 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00160521 601 Gymnázium A.S. Banská Bystrica J.A Komenského 18 97401 sekretariat@gasbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
45029679 601 Súkr. centrum vož. času Banská Bystrica J. Kráža 1809/3 97401 44742002 K-CENTRUM s.r.o.
00163741 601 Školský internát Banská Bystrica Internátna 4 97404 dmbb@mail.t-com.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
30232503 601 Katolícke gymnázium Š.M Banská Bystrica Hurbanova 9 97401 kgsm@kgsm.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
00161471 601 SPŠ J .M. Banská Bystrica Hurbanova 6 97518 spsjm@spsjm.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42302315 601 Súkr. materská škola Banská Bystrica Horná Strieborná 6 97401 smskreativ@gmail.com 36766399 Kreatívne centrum, s.r.o.
00039721 601 Centrum vožného času Banská Bystrica Havranské 9 97590 1979@post.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
17067391 601 Základná škola Banská Bystrica Golianova 8 97401 zsgolianova@gmail.com 00313271 Mesto Banská Bystrica
35677741 601 Základná škola J.G.T. Banská Bystrica Gaštanová 12 97409 skola@zsjgtbb.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
35677686 601 Základná škola Banská Bystrica Ďumbierska 17 97411 skola@zsdumbb.edu.sk 00313271 Mesto Banská Bystrica
00354252 601 Špec.základná škola Banská Bystrica Ďumbierska 15 97411 specialnaskola@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00396869 601 Gymnázium J.G.T. Banská Bystrica J.G.Tajovského 25 97400 gymnazium.jgt@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00162027 601 Obchodná akadémia Banská Bystrica J.G.Tajovského 25 97573 oatajbb@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37896083 601 Súkromná základná škola Banská Bystrica Jána Bakossa 5 97401 skolaufilipa@skolaifilipa.sk 90000109 Ing. Juraj Droppa
42013020 601 Súkr. centrum vož. času Banská Bystrica Mládežnícka 51 97401 skoladracik@gmail.com 90000278 PhDr. Monika Šabová, PhD.
00626317 601 Gymnázium M.K. Banská Bystrica Mládežnícka 51 97404 skola@gmkbb.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42007453 601 Súkromná základná škola Banská Bystrica Mládežnícka 51 97404 skoladracik@gmail.com 90000197 Mgr. Boris Šabo
42303133 601 Súkromná materská škola Banská Bystrica Mládežnícka 51 97401 kralovstvodeti@centrum.sk 90000197 Mgr. Boris Šabo
00164321 601 Cen.ped.-ps.por.a prev. Banská Bystrica Mládežnícka 34 97404 cpppapbb@svsbb.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
45015325 601 Súkromná základná škola Banská Bystrica Magurská 16 97411 sekretariat@skolafantazia.sk 90000182 PaedDr. Aleš Štesko
45022259 601 Súkr. centrum vož.času Banská Bystrica Magurská 14 97400 oz-rossija@gmail.com 42002630 Občianske združenie Rossija
42006511 601 Súkr.zákl.umel.škola Banská Bystrica Magurská 14 97401 skola.lavuta@gmail.com 37896016 Občianske združenie LAVUTA
42188750 601 Jazyková škola Banská Bystrica M. Rázusa 4 97401 speak@speaksite.com 36799351 Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o.
42195446 601 Spojená škola - SOŠ st. Banská Bystrica Kremnička 10 97405 sekretariat@stavebnabb.eu 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37959026 601 Centrum vož. času Banská Bystrica Kapitulská 21 97401 kontakt@dcmmajak.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
42196906 601 Špec. materská škola Banská Bystrica Jána Kollára 55 97401 csppbb@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42013038 601 Súkr.školský klub detí Banská Bystrica Mládežnícka 51 97401 skoladracik@gmail.com 90000278 PhDr. Monika Šabová, PhD.
00493767 601 Odborné učilište int. Banská Bystrica 4 Moskovská 17 97404 sekretariat@oumosbb.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
35677872 601 Základná umelecká škola Brusno Pod Dubinkou 212 97662 zus.brusno@stonline.sk 00313491 Obec Brusno
35677805 601 Základná škola s MŠ Brusno Školská 622/24 97662 zsbrusno@gmail.com 00313491 Obec Brusno
37957872 601 Základná škola Harmanec Harmanec 10 97603 00313416 Obec Harmanec
42191211 601 Základná škola s MŠ Hiadež Hiadež 14 97661 skolahiadel@gmail.com 00313432 Obec Hiadež
45022704 601 Súkr. centrum vož.času Hiadež Hiadež 14 97661 skoladracik@gmail.com 90000197 Mgr. Boris Šabo
42301211 601 Súkr. centrum vož. času Hiadež Hiadež 14 97661 46193448 Kalokagathia, s.r.o.
42316057 601 Súkr. zákl. umel. škola Hiadež Hiadež 14 97661 46193448 Kalokagathia, s.r.o.
35677821 601 Základná škola s MŠ A.S Hrocho Pod kostolom 332/25 97637 00313475 Obec Hrocho
42397260 601 Materská škola Králiky Králická 98/50 97634 00313548 Obec Králiky
37998196 601 Základná škola s MŠ Malachov Banícka 52 97405 skolamal@post.sk 00620891 Obec Malachov
42309271 601 Súkr. centrum vož. času Malachov Banícka 52 97405 info@tktlaciarik.sk 37889931 OZ Telesná kultúra Tlačiarik
42192609 601 Základná škola s MŠ Medzibrod Nám. hrdinov SNP 24 97696 zsmedzibrod@gmail.com 00313581 Obec Medzibrod
37891529 601 Materská škola Nemce Nemčianska 130 97401 msnemce@centrum.sk 00647438 Obec Nemce
37893009 601 Základná škola s MŠ Podkonice Podkonice 284 97613 skola@podkonice.sk 00313670 Obec Podkonice
35677848 601 Základná škola s MŠ Poniky Družstevná 201 97633 zsponiky@zsponiky.sk 00313734 Obec Poniky
37892509 601 Základná škola s MŠ Priechod Priechod 179 97611 zspriechod@centrum.sk 00313769 Obec Priechod
37889206 601 Materská škola Selce Selčianska cesta 114 97611 skolka@selce.sk 00313807 Obec Selce
17067405 601 Základná škola Selce Školská 4 97611 ekonomka.zsselce@gmail.com 00313807 Obec Selce
45016909 601 Základná umelecká škola Slovenská źupča Školská 16 97613 00313823 Obec Slovenská źupča
35677856 601 Základná škola Slovenská źupča Školská 14 97613 zsslovlupca@gmail.com 00313823 Obec Slovenská źupča
37889966 601 Materská škola Slovenská źupča Oslobodenia 2 97613 mslupca@gmail.com 00313823 Obec Slovenská źupča
37889524 601 Základná škola Staré Hory Staré Hory 327 97602 zs@zsstarhory.edu.sk 00313831 Obec Staré Hory
45018332 601 Základná škola s MŠ Strelníky Strelníky 42 97655 strelnikyzs@centrum.sk 00313840 Obec Strelníky
37891839 601 Základná škola s MŠ Vlkanová Vlkanovská 68 97631 00648469 Obec Vlkanová
42317711 601 Súkr. zákl. umel. škola Vlkanová Továrenská 2 97631 46720138 Katarína Zacharová s.r.o.
35677830 601 Základná škola s MŠ źubietová Nám. V. Dunajského 4/14 97655 zs.lubietova@centrum.sk 00313564 Obec źubietová
37831054 602 Základná škola s MŠ Banská Belá Banská Belá 315 96615 zs@zsbbela.edu.sk 00320498 Obec Banská Belá
37831101 602 Centrum vožného času Banská Štiavnica L. Svobodu 40 96901 cvcbanskastiavnica@centrum.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
35991488 602 Základná škola Banská Štiavnica Ludvíka Svobodu 40 96901 zsjkollara@centrum.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
42196817 602 Materská škola Banská Štiavnica Mierová 2 96901 skolstvo@banskastiavnica.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
37831119 602 Základná umelecká škola Banská Štiavnica Nám. sv. Trojice 4 96901 zus@banskastiavnica.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
35984643 602 Špec.základná škola Banská Štiavnica Novozámocká 11 96901 szs@szsbs.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
35991496 602 Základná škola Banská Štiavnica P. Dobšinského 17 96922 zs_j.horaka@zsjhbs.edu.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
37831089 602 Materská škola Banská Štiavnica Ul. 1. mája 4 96901 ms@magiccomp.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
42317673 602 SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica Kolpašská 1586/9 96956 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37958470 602 Kat. spojená škola - G Banská Štiavnica Gverkovej-Göllnerovej 9 96901 kancelaria@katgymbs.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
00160539 602 Gymnázium A.K. Banská Štiavnica A.Gwerk.-Göllnerovej 6 96917 schranka@gymbs.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00161667 602 SPŠ S.M. Banská Štiavnica Akademická 13 96915 spravca@mikovini.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00162710 602 SOŠ lesnícka Banská Štiavnica Akademická 16 96901 soslbs1@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37831097 602 Materská škola Banská Štiavnica Bratská 9/1492 96901 msbratska@centrum.sk 00320501 Mesto Banská Štiavnica
37892690 602 Cen.ped.-ps.por.a prev. Banská Štiavnica Dolná 2 96901 pppbs@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
30196973 602 Súkromná materská škola Banská Štiavnica Dolná ružová 22 96901 sms@nezabudkabs.sk 31923518 Občianske združenie Kruh
45733228 602 Súkr.hotelová akadémia Banská Štiavnica Drieňová 12 96916 sekretariat@sha.sk 90000233 Ing. Jaroslava Marušková, CSc.
45019681 602 Súkr. škola v prírode Počúvadlo Počúvadlianske Jazero 43 96901 sukromnasvp@gmail.com 36776726 Pod Sitnom, s. r. o.
37831062 602 Základná škola s MŠ Prenčov Prenčov 203 96973 zakladnaskola@zsprencov.edu.sk 00320943 Obec Prenčov
37831071 602 Základná škola s MŠ Svätý Anton Svätý Anton 47 96972 zsms@szsvanton.edu.sk 00320471 Obec Svätý Anton
37898361 602 Školský internát Štiavnické Bane Štiavnické Bane 117 96981 assisidm@gmail.com 31934439 Rímskokatolícka cirkev, farnos Banská Štiavnica
37948661 602 Školská jedáleň pri ŠI Štiavnické Bane Štiavnické Bane 117 96981 assisidm@gmail.com 31934439 Rímskokatolícka cirkev, farnos Banská Štiavnica
37831127 602 Základná škola s MŠ Štiavnické Bane Štiavnické Bane 128 96981 zsmhella@pobox.sk 00321028 Obec Štiavnické Bane
37828347 603 Základná škola Beňuš Beňuš 250 97664 zsbenus@zsbenus.edu.sk 00313289 Obec Beňuš
45016089 603 Základná škola s MŠ Brezno Pionierska 4 97701 zsraposa@gmail.com 00313319 Mesto Brezno
45026360 603 Súkr. materská škola Brezno Školská 5 97701 37896695 Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnos n.o., Europäische Bildungswerke für Beruf und Gesellschaft e.V.
42004802 603 Súkr.ped.a soc.akadémia Brezno Školská 5 97701 info@spsa.sk 37896695 Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnos n.o., Europäische Bildungswerke für Beruf und Gesellschaft e.V.
42009758 603 Centrum vožného času Brezno Školská 7 97701 cvcbrezno@cvcbrezno.edu.sk 00313319 Mesto Brezno
00160547 603 Gymnázium J.CH. Brezno Štúrova 13 97718 skola@gymbrezno.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37828533 603 Základná škola s MŠ Brezno Pionierska 2 97701 zskolap2@gmail.com 00313319 Mesto Brezno
35984627 603 Špec.základná škola Brezno Mládežnícka 3 97703 szs.brezno@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00162035 603 Hotelová akadémia Brezno Malinovského 1 97701 habrezno@stonline.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37828436 603 Cen.ped.-ps.por.a prev. Brezno Hradby 9 97701 cpppp.brezno@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37828398 603 Základná umelecká škola Brezno Krčulova 21 97701 zusbr@stonline.sk 00313319 Mesto Brezno
42317657 603 SOŠ techniky a služieb Brezno Laskomerského 3 97746 spsbrezno@stonline.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37828452 603 Základná škola s MŠ Brezno Máj.povst.čes.žudu 35 97703 zsmpcl@gmail.com 00313319 Mesto Brezno
35652454 603 Obchodná akadémia Brezno Malinovského 1 97701 habrezno@stonline.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35984635 603 Špec.základná škola Čierny Balog Hlavná 236/67 97652 szscbalog@azet.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37828541 603 Základná škola Čierny Balog Jánošovka, Školská 511/2 97652 zsjanosovka@gmail.com 00313343 Obec Čierny Balog
42001838 603 Základná škola s MŠ Dolná Lehota Dolná Lehota 161 97698 zsdlehota@post.sk 00313351 Obec Dolná Lehota
37828355 603 Základná škola Hežpa Školská 604/17 97668 skola@zshelpa.edu.sk 00313424 Obec Hežpa
42187184 603 Materská škola Hronec 29. augusta 64 97645 mshronec@gmail.com 00313483 Obec Hronec
37828525 603 Základná škola s MŠ Lom nad Rimavicou Lom nad Rimavicou 3 97653 zssmslom@zoznam.sk 00313556 Obec Lom nad Rimavicou
37998773 603 Súkr. škola v prírode Lom nad Rimavicou Lom nad Rimavicou 3 97653 90000007 Vladimír Vetrák
37828479 603 Základná škola s MŠ Nemecká Školská 35 97697 zsmsnemecka@centrum.sk 00313645 Obec Nemecká
37999214 603 Súkromné gymnázium Podbrezová Družby 554/64 97681 sgzp@sgzp.sk 31562141 Železiarne Podbrezová, a.s.
37950711 603 Súkr. SOŠ hutnícka Podbrezová Družby 554/64 97681 ssosh@ssosh.sk 31562141 Železiarne Podbrezová, a.s.
37828410 603 Základná škola Podbrezová Kolkáreň 7/12 97681 zspodbrezova@gmail.com 00313688 Obec Podbrezová
37828363 603 Základná škola s MŠ Pohorelá Kpt. Nálepku 878 97669 zspohorela@stonline.sk 00313696 Obec Pohorelá
37828428 603 Spojená škola - ZŠ Pohronská Polhora Hlavná 1 97656 sspolhora@gmail.com 00313700 Obec Pohronská Polhora
35984694 603 Špec.základná škola Polomka Štúrova 60 97666 specialnazspolomka@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42308674 603 Súkr. zákl. umel. škola Polomka Osloboditežov 8 97666 riaditel@zuspolomka.sk 90000282 Mgr. Stanislava Skladaná
37828495 603 Základná škola Polomka Komenského 34 97666 zspolom@pobox.sk 00313726 Obec Polomka
37828461 603 Základná škola s MŠ Predajná Školská 418 97663 skola@zspredajna.edu.sk 00313751 Obec Predajná
37828380 603 Základná škola Telgárt Telgárt 68 97673 zs.telgart@centrum.sk 00313874 Obec Telgárt
37828401 603 Základná škola J. S. Valaská Októbrová 16 97646 00313904 Obec Valaská
35673109 603 Odborné učilište int. Valaská Švermova 1 97646 ovalaska@email.cz 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42310989 603 Materská škola Valaská Švermova 452/8 97646 mskolka@sanynet.sk 00313904 Obec Valaská
42310997 603 Základná umelecká škola Valaská Záhradná 46/1 97646 00313904 Obec Valaská
37828487 603 Základná škola s MŠ Závadka nad Hronom Hviezdoslavova 30 97667 skolazavadkanh@stonline.sk 00313947 Obec Závadka nad Hronom
37828371 603 Základná škola Šumiac Krážovohožská 413 97671 skolasumiac@gmail.com 00313866 Obec Šumiac
35997621 604 Základná škola Detva Ul. Obrancov mieru 884 96212 3zsdetva@gmail.com 00319805 Mesto Detva
42303109 604 Materská škola Detva Ul. A. Bernoláka 19 96212 7msdt@netspace.sk 00319805 Mesto Detva
17058554 604 Gymnázium Detva Štúrova 849 96212 skola@gymdt.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37956205 604 Spojená škola - OA Detva Štúrova 848 96212 sekretariat@sssdetva.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37831241 604 Základná umelecká škola Detva Štúrova 12 96212 zusdetva@stonline.sk 00319805 Mesto Detva
42302498 604 Základná škola s MŠ A.V Detva Štúrova 12 96212 00319805 Mesto Detva
35984830 604 ŠZŠ pre telesne postih. Detva Pionierska 850/13 96212 szstpdetva@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
35984848 604 Špec.základná škola Detva Obrancov mieru 879/9 96212 szsdetva@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42001170 604 Materská škola Detva Obrancov mieru 876/5 96212 6msdt@netspace.sk 00319805 Mesto Detva
37831275 604 Základná škola J.J.T. Detva A. Bernoláka 20 96212 skola@4zsdt.sk 00319805 Mesto Detva
42190606 604 Súkr. centrum vož. času Detva A. Bernoláka 20 96212 45731233 MAJA, n.o.
37949055 604 Cen.ped.-ps.por.a prev. Detva Krpežná 35 96212 cppppdt@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831259 604 Základná škola Detva Kukučínova 480/6 96212 1zs@zskukdt.edu.sk 00319805 Mesto Detva
42001161 604 Materská škola Detva M. R. Štefánika 908/40 96212 5msdt@netspace.sk 00319805 Mesto Detva
42303117 604 Materská škola Detva Nám. SNP 17 96212 4msdt@netspace.sk 00319805 Mesto Detva
37831330 604 Centrum vožného času Detva Obrancov mieru 7 96212 cvctrend@stonline.sk 00319805 Mesto Detva
37831356 604 Základná škola s MŠ M.K Detvianska Huta Detvianska Huta 369 96205 zssmsmk@zoznam.sk 00319813 Obec Detvianska Huta
37831348 604 Základná umelecká škola Hriňová Školská 2643 96205 zushrinova@gmail.com 00319961 Mesto Hriňová
37831283 604 Základná škola s MŠ Hriňová Školská 1575 96205 1zs@zshrinova.edu.sk 00319961 Mesto Hriňová
37831291 604 Základná škola s MŠ Hriňová Krivec 1355 96205 zskrivec@gmail.com 00319961 Mesto Hriňová
37948971 604 Základná škola s MŠ Korytárky Korytárky 52 96204 zskorytarky@gmail.com 17066905 Obec Korytárky
37831305 604 Základná škola Kriváň Kriváň 435 96204 skola@zskrivan.edu.sk 00320048 Obec Kriváň
37831313 604 Základná škola Slatinské Lazy Slatinské Lazy 112 96225 sllazy@centrum.sk 00320269 Obec Slatinské Lazy
42190801 604 Základná umelecká škola Slatinské Lazy Slatinské Lazy 112 96225 90000235 Simona Riňáková
42392977 604 Základná umelecká škola Stožok Stožok 47 96212 00320293 Obec Stožok
37831321 604 Základná škola J. D. Vígžaš Vígžaš 436 96202 zsviglas@gmail.com 00320382 Obec Vígžaš
37833715 605 Základná škola s MŠ Bzovík Bzovík 136 96241 zssmsbzovik136@gmail.com 00319767 Obec Bzovík
37888722 605 Základná škola s MŠ Cerovo Cerovo 58 96252 zscerovo@gmail.com 00319775 Obec Cerovo
42002028 605 Spojená škola - ZŠ s MŠ Dudince ź. Štúra 155 96271 skola@skoladudince.sk 00319902 Mesto Dudince
37888757 605 Základná škola s MŠ Hontianske Moravce Cintorínska 135/9 96271 skolazshm@gmail.com 00319911 Obec Hontianske Moravce
37833707 605 Základná škola s MŠ Hontianske Nemce Hontianske Nemce 77 96265 zshn@zshnemce.edu.sk 00319929 Obec Hontianske Nemce
42195861 605 Základná škola s MŠ Hontianske Tesáre Hontianske Tesáre 148 96268 zs@honttesare.sk 00319937 Obec Hontianske Tesáre
37830813 605 Základná škola E.M.Š. Krupina M. R. Štefánika 3 96301 skola@zskrupina.sk 00320056 Mesto Krupina
37833758 605 Základná škola Krupina Školská 10 96301 zsskolska@zsskolska.edu.sk 00320056 Mesto Krupina
37831682 605 Základná umelecká škola Krupina Svätotrojičné nám. 7 96301 zuskrupina@stonline.sk 00320056 Mesto Krupina
35984473 605 Špec.základná škola Krupina Partizánska 26 96301 szskrupina@hotmail.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42308763 605 Materská škola Krupina Malinovského 874 96301 matskola@krupina.sk 00320056 Mesto Krupina
00159352 605 SOŠ obchodu a služieb Krupina M. R. Štefánika 8 96301 soupka@mail.t-com.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00160644 605 Gymnázium A.S. Krupina M. R. Štefánika 8 96301 gaska@gymsladka.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37830783 605 Centrum vožného času Krupina M. R. Štefánika 755/33 96301 domcekcvc@gmail.com 00320056 Mesto Krupina
37888536 605 Základná škola s MŠ A.M Sebechleby Sebechleby 145 96266 zssebechleby@zssebechleby.edu.sk 00320226 Obec Sebechleby
37833898 605 Základná škola s MŠ Senohrad Senohrad 129 96243 zssenohrad@gmail.com 00320234 Obec Senohrad
37891723 606 Základná škola s MŠ Belina Belina 185 98601 skola@zsbelina.edu.sk 00315958 Obec Belina
37888480 606 Základná škola Divín Lúčna 8 98552 zsdivin@centrum.sk 00316041 Obec Divín
17067880 606 Špeciálna zákl.škola i. Fižakovo Viničná 12 98601 szsi.filakovo@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37828860 606 Základná škola Fižakovo Školská 1 98601 zsfilakovo@gmail.com 00316075 Mesto Fižakovo
00160580 606 Gymnázium Fižakovo Nám. padlých hrdinov 2 98615 riaditelstvofil@hotmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833651 606 Základná umelecká škola Fižakovo Koháryho nám. 8 98601 zusfilakovo@stonline.sk 00316075 Mesto Fižakovo
37890069 606 Stredná odborná škola Fižakovo J.Kalinčiaka 1584/8 98601 soufil@stonline.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37828843 606 Základná škola Fižakovo Farská lúka 64/A 98601 00316075 Mesto Fižakovo
37828851 606 Základná škola s VJM Fižakovo - Fülek Farská lúka 64/B 98601 mocsary25@gmail.com 00316075 Mesto Fižakovo
37828878 606 Základná škola s VJM Fižakovo - Fülek Mládežnícka 7 98601 zs.mladeznicka@gmail.com 00316075 Mesto Fižakovo
37828886 606 Základná škola s MŠ Halič Družstevná 11 98511 zn453nim@zshalic.edu.sk 00316091 Obec Halič
37832867 606 Základná škola Lovinobaňa Školská 9 98554 zslovinobana.v@centrum.sk 00316172 Obec Lovinobaňa
37998749 606 Súkr.špec.mat.škola Lučenec Nám. republiky 15 98439 90000108 Janka Kurucová
35991607 606 Základná škola s MŠ Lučenec Námestie Kubínyiho 42/6 98401 skola@zskubinylc.edu.sk 00316181 Mesto Lučenec
37890107 606 Súkr.zákl.umel. škola Lučenec Novohradská 2 98401 zusluc@gmail.com 45735239 Základná umelecká škola Lučenec n.o.
37833987 606 Základná škola L.N. Lučenec Rúbanisko II 3079 98403 zslnlc@zslnlc.sk 00316181 Mesto Lučenec
37888579 606 Špec. materská škola Lučenec Štvr M.R.Štefánika 12 98401 dic-lc@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37894323 606 Cirkevná základná škola Lučenec T. G. Masaryka 9 98401 czslc@stonline.sk 00179108 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
42310601 606 Cirk.zákl.umel.škola Lučenec T. G. Masaryka 9 98401 cirkevnaumelecka@gmail.com 00179108 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
37898086 606 Základná škola s MŠ Lučenec Ulica bratrícka 355/19 98401 zs.opatova@post.sk 00316181 Mesto Lučenec
37888404 606 Základná škola s MŠ Lučenec Ulica J. Kármána 25/5 98401 zsmskarman.lc@gmail.com 00316181 Mesto Lučenec
37833995 606 Základná škola Lučenec Ulica Vajanského 2844/47 98401 skola@zsvajanlc.edu.sk 00316181 Mesto Lučenec
35984422 606 Špec.základná škola Lučenec Zvolenská cesta 59 98401 szslucenec@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37890221 606 SOŠ hotel. sl a dopravy Lučenec Zvolenská cesta 83 98401 zssslc@post.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37950436 606 Cen.ped.-ps.por.a prev. Lučenec Martina Rázusa 25 98401 ppplc@stonline.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00162060 606 Obchodná akadémia Lučenec Lúčna 4 98416 hospodarka@oaluclc.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00893307 606 SOŠ technická Lučenec Dukelských hrdinov 2 98401 sostech.lc@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
45024057 606 Súkromná základná škola Lučenec Gemerská cesta 1 98401 44458878 Branislav Becher
45024049 606 Súkr.zákl.umel.škola Lučenec Gemerská cesta 1 98401 44458878 Branislav Becher
45024065 606 Súkromné gymnázium Lučenec Gemerská cesta 1 98401 44458878 Branislav Becher
35991593 606 Základná škola M.R.Š. Lučenec Haličská cesta 1191/8 98403 zsstefanikalc@gmail.com 00316181 Mesto Lučenec
37833961 606 Základná škola Lučenec Haličská cesta 1493/7 98403 skola@zshal7lc.edu.sk 00316181 Mesto Lučenec
00620998 606 Odborné učilište int. Lučenec Haličská cesta 80 98403 riaditel@ouhallc.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00160687 606 Gymnázium B.S.T. Lučenec Haličská cesta 9 98403 skola@gbstlc.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00162809 606 Ped.a soc.akadémia Lučenec J.A.Komenského 12 98418 pasa@lc.psg.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00163023 606 Zákl.škola pre ž. so SP Lučenec Karola Supa 48 98403 zsisplc@pobox.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00607029 606 Stred. zdravot. škola Lučenec Lúčna 2 98417 skola@szslucnalc.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00161560 606 SPŠ stavebná O.W. Lučenec B. Němcovej 1 98415 sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833251 606 Základná škola s MŠ Radzovce Radzovce 418 98558 zsradzovce@post.sk 00316369 Obec Radzovce
37831577 607 Základná škola s MŠ Cinobaňa Banská 116/47 98522 skola@zscinobana.edu.sk 00316008 Obec Cinobaňa
37831585 607 Základná škola s MŠ Hrnčiarska Ves Hrnčiarska Ves 82 98013 skola@zshrnves.edu.sk 00318787 Obec Hrnčiarska Ves
42302188 607 Školská jedáleň Kalinovo SNP 1026 98501 00316121 Obec Kalinovo
35991372 607 Základná škola s MŠ Kalinovo SNP 158/20 98501 00316121 Obec Kalinovo
37831542 607 Základná škola s MŠ Kokava nad Rimavicou Štúrova 70 98505 zssmskokava@gmail.com 00316130 Obec Kokava nad Rimavicou
35991364 607 Základná škola Málinec Hlavná ulica 86/29 98526 sekretariat@zsmalinec.sk 00316211 Obec Málinec
37831551 607 Základná umelecká škola Poltár Železničná 6 98701 00316342 Mesto Poltár
42195462 607 Spojená škola - SOŠ Poltár Železničná 5 98701 soup.poltar@mail.t-com.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37831593 607 Základná škola Poltár Školská 3 98701 vedenie@zsskolpoltar.edu.sk 00316342 Mesto Poltár
37831534 607 Základná škola Poltár Slobody 2 98701 zsslob.pt@gmail.com 00316342 Mesto Poltár
42004896 607 Súkr.cent.špec.-ped.por Poltár 13. januára 716/23 98701 scspp.poltar@gmail.com 90000183 źuboslava Rudašová
42012678 607 Základná škola s MŠ Uhorské Uhorské 244 98525 00316504 Obec Uhorské
37831607 607 Základná škola s MŠ Utekáč Utekáč 821 98506 zsutekac@centrum.sk 17067430 Obec Utekáč
37888994 608 Základná škola s VJM Gemer Gemer 61 98201 zsgemer@atlas.sk 00318680 Obec Gemer
37833944 608 Základná škola Gemerská Ves Gemerská Ves 204 98262 zsgemves@gmail.com 00318701 Obec Gemerská Ves
35985241 608 Špec.základná škola Jelšava Nám.Republiky 62 04916 szsjelsava1@azet.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37888714 608 Základná škola s MŠ Jelšava Železničná 245 04916 zsjelsava@gmail.com 00328341 Mesto Jelšava
37833863 608 Základná škola s MŠ S.T Lubeník Lubeník 102 04918 skola@zslubenik.edu.sk 00328472 Obec Lubeník
37888871 608 Základná škola s MŠ Muráň Muráň 353 04901 zssmsmuran@gmail.com 00328537 Obec Muráň
37888510 608 Základná škola Ratková Ratková 229 98265 zs.ratkova@zsratkova.edu.sk 00318990 Obec Ratková
30197121 608 Prvé slov.lit.gymnázium Revúca Železničná 260 05001 pslgrevuca@ferdonet.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37998676 608 Súkr. SOŠ Revúca Železničná 2 05001 zssormisa@gmail.com 36640425 FEVE, s.r.o.
00161136 608 Gymnázium M.K. Revúca Vl. Clementisa 1166/21 05001 gmk@gmk-ra.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833847 608 Základná škola J.A.K Revúca Ul. Komenského 7 05001 zskomre@zskomre.edu.sk 00328693 Mesto Revúca
42001064 608 Súkr.zákl.umel.škola Revúca Sládkovičova 63 05001 szus.revuca@mail.t-com.sk 90000214 PaedDr. Mária Labošová
37833855 608 Základná škola I.B.Z. Revúca Petra Jilemnického 94/3 05001 skola@zsibzochare.edu.sk 00328693 Mesto Revúca
42006571 608 Kat.materská škola Revúca Ormisova 585/15 05001 kmsra@rcc.sk 00179108 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava
37890182 608 Stredná odborná škola Revúca Generála Viesta 6 05001 sosrevuca@mail.telekom.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833871 608 Základná škola Revúca Hviezdoslavova 1 05001 skola@zshviere.edu.sk 00328693 Mesto Revúca
35985259 608 Špec.základná škola Revúca Jilemnického 94/3 05001 upecibln@szsrevuca.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37950177 608 Cen.ped.-ps.por.a prev. Revúca Kollárova 11 05001 cpppp-ra@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37833880 608 Základná umelecká škola Revúca Okružná 11 05001 zusrevuca@gmail.com 00328693 Mesto Revúca
37888439 608 Základná škola Sirk Sídlisko 165 04964 zssirk@inmail.sk 00328812 Obec Sirk
37897110 608 Základná umelecká škola Tornaža Štúrova 6 98201 zustorn@centrum.sk 00319091 Mesto Tornaža
37833685 608 Základná škola P.J.Š. Tornaža Škultétyho 11 98201 skola@zstornala.edu.sk 00319091 Mesto Tornaža
00894818 608 Stredná odborná škola Tornaža Šafárikova 56 98201 skola@sostornala.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
45024464 608 Centrum vožného času Tornaža Mierová 83 98201 cvctornala@centrum.sk 00319091 Mesto Tornaža
00633577 608 Spojená zložka - OUI Tornaža Mierová 49 98201 ouitornala@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37833693 608 Základná škola F.K. Tornaža Mierová 45 98201 kfmtnyat@gmail.com 00319091 Mesto Tornaža
00111571 608 Reedukačné centrum Tornaža Mierová 137 98201 rdmto@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00160806 608 Gymnázium Tornaža Hurbanova 34 98201 gymtornala@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37831739 609 Základná škola Bátka Bátka 172 98021 hospodarka@zsbatka.sk 00318604 Obec Bátka
00163333 609 Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51 97901 rddcerencany@stonline.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
35985526 609 ZŠ pri zdrav. zar. Číž Číž 98043 zsprizzciz@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37892720 609 Základná škola s MŠ Gemerské Dechtáre Hlavná 6 98004 zssmsg.dechtare@mail.t-com.sk 00649571 Obec Gemerské Dechtáre
42314003 609 Súkr. zákl.umel.škola Gemerský Jablonec Gemerský Jablonec 244 98035 45024456 Heuréka Slovakia, o.z.
37831771 609 Základná škola s MŠ Gemerský Jablonec Gemerský Jablonec 244 98035 zs.gemjablonec@gmail.com 00318710 Obec Gemerský Jablonec
35985275 609 Špec.základná škola Hnúša Zápotockého 127 98101 specialnazs@szshnusta.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37888668 609 Základná umelecká škola Hnúša Nábrežie Rimavy 457 98101 zus@hnusta.sk 00318744 Mesto Hnúša
35991755 609 Základná škola J.F.R. Hnúša Nábrežie Rimavy 457 98101 zsnrhnusta@gmail.com 00318744 Mesto Hnúša
37888650 609 Základná škola Hnúša Klokočova 742 98101 riaditel@zs1hnusta.edu.sk 00318744 Mesto Hnúša
00160610 609 Gymnázium M.H. Hnúša Hlavná 431 98112 gymhnusta@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37956230 609 Stredná odborná škola Hnúša Hlavná 425 98111 sekretariat@soshnusta-sk.eu 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42395933 609 Súkr. SOŠ Hnúša Francisciho 372 98101 31807429 EDUKACIA - AMARO DROM
37888587 609 Základná škola Hodejov Hodejov 130 98031 skola@zshodejov.edu.sk 00318752 Obec Hodejov
37888862 609 Základná škola s MŠ Hostice - Gesztete Hlavná 144 98004 zshostice@zoznam.sk 00318761 Obec Hostice
37831747 609 Základná škola s MŠ S.V Hrachovo Železničná 26 98052 zs.samavozara@gmail.com 00318779 Obec Hrachovo
37888684 609 Základná škola Jesenské Mieru 154 98002 sekretariat@zssjesenske.edu.sk 00318833 Obec Jesenské
37888803 609 Základná umelecká škola Jesenské Mieru 229 98002 obecnyurad.jesenske@mail.t-com.sk 00318833 Obec Jesenské
37888625 609 Základná škola s VJM Jesenské - Feled Námestie Slobody 141 98002 zs.szombathyho@stonline.sk 00318833 Obec Jesenské
35984899 609 Špec.základná škola Klenovec Partizánska 909 98055 szsklenovec@atlas.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831755 609 Základná škola V.M. Klenovec 9. mája 718 98055 zsvmklenovec@zsvmklenovec.edu.sk 00318850 Obec Klenovec
45025274 609 Základná škola s MŠ Ožďany Hlavná 66 98011 zsozdany@zsozdany.edu.sk 00318965 Obec Ožďany
37888609 609 Základná škola s MŠ Rimavská Baňa Fžaková 8 98053 zsrimbana@zsrimbana.edu.sk 00319015 Obec Rimavská Baňa
35985216 609 Špec.zákl.škola s VJM Rimavská Seč Daxnerova 265 98042 szs.rimavskasec@post.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
35991861 609 Základná škola Rimavská Seč Záhradná 31 98042 zsrimasec@gmail.com 00319023 Obec Rimavská Seč
35991852 609 Základná škola M.T. Rimavská Sobota Šrobárova 12 97901 zstompu1908@gmail.com 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37828312 609 Základná škola P.D. Rimavská Sobota P. Dobšinského 1744 97901 00319031 Mesto Rimavská Sobota
45025240 609 Materská škola Rimavská Sobota P. Dobšinského 1 97901 msdobsinskeho@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
42317665 609 SOŠ tech. a agropotr. Rimavská Sobota Okružná 61 97901 spojenaskola.rs@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42395968 609 Súkr. SOŠ Rimavská Sobota Novomeského 2070 97901 90000154 RNDr. Jolana Ozoráková
00160784 609 Gymnázium I.K. Rimavská Sobota P. Hostinského 3 97901 gymikrs@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37957996 609 Materská škola Rimavská Sobota Rožňavská 29/854 97901 msroznavska@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37957970 609 Materská škola Rimavská Sobota Rybárska 50/1743 97901 msrybarska@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37888676 609 Základná umelecká škola Rimavská Sobota Salvova 1 97901 zusrs@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
45025258 609 Materská škola Rimavská Sobota Sídlisko Rimava 28/1066 97901 ms-rimava@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37958003 609 Centrum vožného času Rimavská Sobota SNP 9 97901 relax@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
42195438 609 SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota Športová 1 97901 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42394724 609 Súkr.zákl.umel.škola Rimavská Sobota Námestie Š.M.Daxnera 1723 97901 info@tancujahraj.sk 90000288 Ing. Andrej Sýkora, PhD.
00162108 609 Obchodná akadémia Rimavská Sobota K. Mikszátha 1 97980 sekretariat@obchars.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42396727 609 Súkr. základná škola Rimavská Sobota K. Mikszátha 1 97901 info@skolacreative.sk 90000295 Mgr. Vanda Kosorínová
35985003 609 Špec.základná škola Rimavská Sobota Bottova 13 97901 skola@szsrs.edu.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37957988 609 Materská škola Rimavská Sobota Daxnerova 30/486 97901 ms.daxnerova@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37955942 609 Evanj.základná škola Rimavská Sobota Daxnerova 42 97901 eskola@rsnet.sk 31925570 Rimavský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
35988835 609 Gymnázium M.T. s VJM Rimavská Sobota Daxnerova 42 97901 tmrg@post.sk 00179191 Reformovaná kresanská cirkev na Slovensku
37950410 609 Školská jedáleň Rimavská Sobota Daxnerova 42/10 97901 00179191 Reformovaná kresanská cirkev na Slovensku
37831721 609 Základná škola Rimavská Sobota Dr. V. Clementisa 13 97901 skola@zsclemrs.edu.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37828291 609 Základná škola P.K.H. Rimavská Sobota Družstevná 835 97901 zshostinskeho@gmail.com 00319031 Mesto Rimavská Sobota
37950975 609 Základná škola s MŠ Rimavská Sobota Dúžavská cesta 11/1054 97901 duzavskacesta@zsmsduzavskars.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
35985011 609 Špec.zákl.škola s VJM Rimavská Sobota Hviezdoslavova 24 97901 szsmrs@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37948890 609 Cen.ped.-ps.por.a prev. Rimavská Sobota Hviezdoslavova 441/10 97901 sekretariat@ppprs.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
45025266 609 Materská škola Rimavská Sobota I. Hatvaniho 321 97901 ms-hatvaniho@rsnet.sk 00319031 Mesto Rimavská Sobota
42394732 609 Súkr.hud.a dram. konzer Rimavská Sobota Školská 31 97901 35582006 Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja, n.o.
37888820 609 Základná škola s MŠ Teplý Vrch Teplý Vrch 57 98023 zstvrch@gmail.com 00319147 Obec Teplý Vrch
37828304 609 Základná škola Dr.V.C. Tisovec Francisciho 803 98061 riaditel@zsfranti.edu.sk 00319155 Mesto Tisovec
37888749 609 Základná umelecká škola Tisovec Francisciho 803 98061 zustisovec@azet.sk 00319155 Mesto Tisovec
30231621 609 Evanjelické gymnázium Tisovec Jesenského 836 98061 skola@egt.sk 31933475 Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
00161632 609 Stredná odborná škola Tisovec Jesenského 903 98061 sostisovec@sostisovec.eu 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833812 610 Základná škola s VJM Balog n.Ipžom-Ipolybalog Hlavná 294 99111 balog@zsaibalni.edu.sk 00319228 Obec Balog nad Ipžom
45021619 610 Základná umelecká škola Balog nad Ipžom Hlavná 294 99111 balog.obec@azet.sk 00319228 Obec Balog nad Ipžom
37831801 610 Základná škola s MŠ Bušince Krtíšska 26 99122 zssmsbusince@szm.sk 00319236 Obec Bušince
37831810 610 Základná škola s MŠ Čebovce Na Parlagu 1 99125 skola@cebovce.sk 00319244 Obec Čebovce
37831828 610 Základná škola s MŠ Dolná Strehová Imre Madácha 3 99102 strehovazs@gmail.com 00319295 Obec Dolná Strehová
37831623 610 Základná škola Dolné Plachtince Dolné Plachtince 34 99124 zsdolneplachtince@centrum.sk 00319309 Obec Dolné Plachtince
37831712 610 Základná škola s MŠ Hrušov Hrušov 497 99142 zshrusov@post.sk 00319341 Obec Hrušov
31897673 610 Cirk.zákl.škola s VJM Ipežské Predmostie Ipežské Predmostie 74 99110 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
37831780 610 Základná škola s MŠ Modrý Kameň Lipové nám. 296/28 99201 zs-msmodrykamen@mail.t-com.sk 00319457 Mesto Modrý Kameň
37889176 610 Základná umelecká škola Modrý Kameň Lipové nám. 294/26 99201 zus.modrykamen@gmail.com 00319457 Mesto Modrý Kameň
37956248 610 Spojená škola - OA Modrý Kameň Jarmočná 1 99280 sekretariat@ssmk.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37889371 610 Základná škola s MŠ Nenince Školská 50 99126 zssms.nenince@gmail.com 00319465 Obec Nenince
31897797 610 Cirkevná základná škola Olováry Olováry 132 99122 obec.olovary@stonline.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
37831704 610 ZŠ internátna Vežká Čalomija Vežká Čalomija 65 99109 skola@zsvcalomija.edu.sk 00319619 Obec Vežká Čalomija
35984457 610 Špec.základná škola Vežký Krtíš Za parkom 966 99001 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
00160709 610 Gymnázium A.H.Š. Vežký Krtíš Školská 21 99001 gymvk@svsbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
45029296 610 Materská škola Vežký Krtíš Požná 2 99001 mspolna@centrum.sk 00319651 Mesto Vežký Krtíš
37890051 610 Stredná odborná škola Vežký Krtíš Požná 10 99001 zssvk@svsbb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37889036 610 Základná umelecká škola Vežký Krtíš Požná 1 99001 hospodarka@zusvkrtis.eu 00319651 Mesto Vežký Krtíš
37888765 610 Základná škola Vežký Krtíš Požná 1 99001 zspolnavkrtis@gmail.com 00319651 Mesto Vežký Krtíš
37831640 610 Základná škola Vežký Krtíš Nám. A.H.Škultétyho 9 99001 zsskultetyho@gmail.com 00319651 Mesto Vežký Krtíš
37831631 610 Základná škola Vežký Krtíš J.A.Komenského 4 99001 skola@skolakom.sk 00319651 Mesto Vežký Krtíš
37949853 610 Cen.ped.-ps.por.a prev. Vežký Krtíš Červenej armády 27 99001 cpppapvk@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831798 610 Základná škola s VJM Vinica Školská 10 99128 jusztinim@gmail.com 00319678 Obec Vinica
37833669 610 Základná škola s MŠ Vrbovka Vrbovka 53 99106 skola@zsmvrbovka.edu.sk 00319686 Obec Vrbovka
37888498 610 Základná škola s MŠ Želovce Gottwaldova 81 99106 00319716 Obec Želovce
37819003 610 Odborné učilište int. Želovce Gottwaldova 70/43 99106 ouizelovce@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37890191 610 Stredná odborná škola Želovce Gottwaldova 70/43 99106 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
45029555 611 Základná umelecká škola Budča Lhenická 33 96233 heureka.budca@gmail.com 42313996 CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.
45029563 611 Súkr.centrum vož.času Budča Lhenická 33 96233 42313996 CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.
37959999 611 Materská škola Budča Lhenická 34 96233 materskaskola@budca.net 00319759 Obec Budča
37888641 611 Základná škola A.O. Budča Školská 341/28 96233 zsbudca@centrum.sk 00319759 Obec Budča
37833472 611 Základná škola s MŠ Dobrá Niva Školská 447/3 96261 00319830 Obec Dobrá Niva
37889826 611 Základná škola s MŠ Kováčová Trávniky 13 96237 zssms.kovacova@gmail.com 00320005 Obec Kováčová
35984767 611 ZŠ pri zdrav. zar. Kováčová Sládkovičova 311 96237 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37897004 611 Materská škola Lieskovec Nová 2912/2 96221 mslieskovec@gmail.com 00647861 Obec Lieskovec
37896326 611 Základná škola Lieskovec Stredisková 2735/5 96221 zwkladns@zslieskovec.edu.sk 00647861 Obec Lieskovec
37888927 611 Základná umelecká škola Očová SNP 331/112 96223 zusocova@gmail.com 00320153 Obec Očová
42197252 611 Súkr. SOŠ ob.a služieb Očová Partizánska 8 96223 skolaistoty@gmail.com 42189250 Škola istoty a nádeje, o.z.
37833740 611 Základná škola s MŠ Očová Čs. armády 109/91 96223 zsocova@zsocova.edu.sk 00320153 Obec Očová
37831216 611 Základná škola s MŠ Pliešovce Školská 27/14 96263 skola.pliesovce@gmail.com 00320170 Obec Pliešovce
37897039 611 Základná škola s MŠ Sielnica Sielnica 15 96231 skola.sielnica.zs@centrum.sk 00320242 Obec Sielnica
42191131 611 Súkr. centrum vož. času Sielnica Sielnica 15 96231 45017026 SOS - Banská Bystrica, občianske združenie
37888889 611 Základná umelecká škola Sliač SNP 308/35 96231 zus.sliac@gmail.com 00320277 Mesto Sliač
42311110 611 Materská škola Sliač SNP 27 96231 mssnpsliac@gmail.com 00320277 Mesto Sliač
37888790 611 Základná škola A.S. Sliač Pionierska 348/9 96231 zssliac@zssliac.sk 00320277 Mesto Sliač
42392390 611 Materská škola Sliač Jána Cikkera 651/2 96231 00320277 Mesto Sliač
37831232 611 Základná škola Zvolen Námestie mládeže 587/17 96001 namestie.mladeze@gmail.com 00320439 Mesto Zvolen
45024731 611 SOŠ podnikania Zvolen Nám. Mládeže 587/17 96001 skola.podnikaniazv@gmail.com 44040512 Kongruencia spol. s r.o.
37888706 611 Základná umelecká škola Zvolen Nádvorná 3366/10 96001 zuszvolen@stonline.sk 00320439 Mesto Zvolen
42317568 611 Súkr.stred.umel.škola Zvolen Môovská cesta 8164 96001 ssuszv@gmail.com 90000103 Ing. Mariana Hriňová
37957660 611 Materská škola Zvolen marš.Malinovského 1985/41 96001 msmalinovskeho@zvmail.sk 00320439 Mesto Zvolen
37888421 611 Základná škola Zvolen M. Rázusa 1672/3 96001 6zs@centrum.sk 00320439 Mesto Zvolen
42302676 611 Súkr. materská škola Zvolen M. R. Štefánika 46 96001 montessori.zv@gmail.com 42189411 MONTESSORI, o.z.
17060265 611 Základná škola sv.D.S. Zvolen M. M. Hodžu 1732/9 96001 skola@zsdomzv.edu.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
37956469 611 SOŠ drevárska Zvolen Lučenecká 2193/17 96001 sosdrev@sosdrev.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37949667 611 Materská škola Zvolen ź.Fullu 1689/43 96001 00320439 Mesto Zvolen
42190304 611 Súkr.centrum vož.času Zvolen Okružná 2471/131 96001 44040512 Kongruencia spol. s r.o.
37831208 611 Základná škola Zvolen Petra Jilemnického 1035/2 96001 spravca@3zs-zvolen.sk 00320439 Mesto Zvolen
00163791 611 Školský internát Zvolen Ul. J. Švermu 1736/14 96078 sekretariat@skinternatzv.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37957775 611 Materská škola Zvolen Tehelná 2549/5 96001 00320439 Mesto Zvolen
37998790 611 Stredná odborná škola Zvolen Švermova 1 96001 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833979 611 Súkr.zákl.umel.škola Zvolen Š. Moyzesa 5 96001 90000106 Mgr. Pavol Kováč
31580670 611 SPV Autoservis Zvolen Strážska cesta 3/223 96001 00168238 V Z O R, výrobné družstvo Zvolen
00215589 611 SPŠ dopravná Zvolen Sokolská 911/94 96001 skola@dopravnazv.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35984651 611 Špec.základná škola Zvolen Sokolská 2291/111 96001 specialnazv@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42195390 611 Súkr.ZŠ pre ž. s autiz. Zvolen Sokolská 109 96001 zsautizmus@gmail.com 42189560 AUREL, o.z.
37957821 611 Materská škola Zvolen Prachatická 2421/45 96001 00320439 Mesto Zvolen
37888528 611 Základná škola Zvolen Petra Jilemnického 1813/1 96001 skola@1zszv.sk 00320439 Mesto Zvolen
35985143 611 ZŠ pri zdrav. zar. Zvolen Kuzmányho nábrežie 28 96001 skolansp@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42299977 611 Súkr. SOŠ scén. výtvar. Zvolen Kalinčiakova 87 96001 90000151 PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD.
42012376 611 Súkr. konzervatórium Zvolen Kalinčiakova 87 96001 info@pinkharmony.sk 90000151 PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD.
37888412 611 Základná škola Zvolen Hrnčiarska 2119/1 96001 skola@5zszv.edu.sk 00320439 Mesto Zvolen
42195969 611 Súkr.centrum vož.času Zvolen Hlbiny 2 96001 31620876 INTEXCOM s.r.o.
42195951 611 Súkr.zákl.umel.škola Zvolen Hlbiny 2 96001 marianna.bahnova@gmail.com 31620876 INTEXCOM s.r.o.
42195942 611 Súkr.základná škola Zvolen Hlbiny 2 96001 45024456 Heuréka Slovakia, o.z.
37957902 611 Materská škola Zvolen E. P. Voljanského 491/3 96001 mslienka@szm.sk 00320439 Mesto Zvolen
37948873 611 Cen.ped.-ps.por.a prev. Zvolen Dukelských hrdinov 44 96001 pppzvolen@stonline.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37957767 611 Materská škola Zvolen Centrum 2496/27 96001 mszvcentrum@gmail.com 00320439 Mesto Zvolen
37949713 611 Materská škola Zvolen Bystrický rad 2485/41 96001 skolka.bystrickyrad@gmail.com 00320439 Mesto Zvolen
37894081 611 Centrum vožného času Zvolen Bela IV. 1567/6 96001 domino@cvczv.edu.sk 00320439 Mesto Zvolen
37958071 611 Materská škola Zvolen 1. mája 161/1 96001 00320439 Mesto Zvolen
37957619 611 Materská škola Zvolen Hrnčiarska 2063/2 96001 ms-hrnciarska@ms.zvolen.sk 00320439 Mesto Zvolen
00160865 611 Gymnázium ź.Š. Zvolen Hronská 1467/3 96049 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42002907 611 Súkr. gymnázium Zvolen Kalinčiakova 87 96001 info@pinkharmony.sk 90000151 PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD.
42002893 611 Súkr.zákl.umel.škola Zvolen Kalinčiakova 87 96001 info@pinkharmony.sk 90000151 PaedDr. Ingrid Pinková, ArtD.
37890115 611 Stredná odborná škola Zvolen Jabloňová 1351 96001 skola@soshotel.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37957899 611 Materská škola Zvolen J.Bánika 1733/41 96001 msdatelinka@centrum.sk 00320439 Mesto Zvolen
45015171 611 Technická akadémia Zvolen J. Švermu 1 96001 tazvolen@tazvolen.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
00606995 611 Stred. zdravot. škola Zvolen J. Kozáčeka 4 96001 szszv@szszv.eu 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37888595 611 Základná škola Zvolen J. Alexyho 1941/1 96001 skola@zsalexyhozv.sk 00320439 Mesto Zvolen
37949675 611 Materská škola Zvolen Imatra 2548/8 96001 msimatra@mail.t-com.sk 00320439 Mesto Zvolen
45024251 611 Súkr.centrum vož.času Zvolen I. Krasku 7 96001 quovadis.zv@gmail.com 42013291 QUO VADIS, o.z.
45024260 611 Súkr.zákl.umel.škola Zvolen I. Krasku 7 96001 quovadis.zv@gmail.com 42013291 QUO VADIS, o.z.
42195926 611 Súkr.centrum vož. času Zvolenská Slatina ul.Terézie Vansovej 353/3 96201 45024456 Heuréka Slovakia, o.z.
42195934 611 Súkr.zákl.umel.škola Zvolenská Slatina ul.Terézie Vansovej 353/3 96201 45024456 Heuréka Slovakia, o.z.
37833626 611 Základná škola s MŠ T.V Zvolenská Slatina Ul. T. Vansovej 353/3 96201 zs@zszvslatina.edu.sk 00320447 Obec Zvolenská Slatina
37888544 612 Základná škola s MŠ Brehy Záhumnie 24 96801 zsbrehy@zsbrehy.edu.sk 35659599 Obec Brehy
37831861 612 Základná škola Hodruša - Hámre Hodruša - Hámre 227 96661 zshamre.skola@zoznam.sk 00320617 Obec Hodruša - Hámre
42003784 612 Súkr.stred.umel.škola Hodruša - Hámre Kyslá 214 96661 sekretariat@ssushh.sk 36441406 Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r. o.
35650729 612 Základná škola s MŠ Hronský Beňadik Pod Kláštorom 158 96653 zshronbenadik@post.sk 00320676 Obec Hronský Beňadik
37888552 612 Základná škola s MŠ Malá Lehota Malá Lehota 455 96642 skola@zsmalalehota.edu.sk 00320862 Obec Malá Lehota
30232481 612 Základná škola sv. Al. Nová Baňa Školská 15 96801 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
00027987 612 Spojená škola - OU Nová Baňa Rekreačná cesta 393 96801 specskola.novabana@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37956124 612 SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa Osvety 17 96801 sekretariat@sosnb.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833910 612 Materská škola Nová Baňa Nábrežná 2 96801 msvstup@nbsiet.sk 00320897 Mesto Nová Baňa
37831836 612 Základná umelecká škola Nová Baňa Kollárova 5 96801 zusnovabana@gmail.com 00320897 Mesto Nová Baňa
00160725 612 Gymnázium F.Š. Nová Baňa Bernolákova 9 96801 gfs@gfsnbana.edu.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37833901 612 Centrum vožného času Nová Baňa Bernolákova 30 96801 cvcnovabana@szm.sk 00320897 Mesto Nová Baňa
37831879 612 Základná škola J.Z. Nová Baňa Školská 44/6 96801 zsjzemana@gmail.com 00320897 Mesto Nová Baňa
37888692 612 Základná škola s MŠ Tekovská Breznica Tekovská Breznica 700 96652 zssmstekbreznica@gmail.com 00321036 Obec Tekovská Breznica
37888561 612 Základná škola s MŠ Vežká Lehota Vežká Lehota 433 96641 zsvlehota@gmail.com 00321061 Obec Vežká Lehota
17060354 612 Základná škola A.K. Žarnovica Ul. A. Sládkoviča 823/24 96681 nasaskola@zaakzc.edu.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
35985267 612 Špec.základná škola Žarnovica Sládkovičova 24 96681 szszarnovica@centrum.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831844 612 Centrum vožného času Žarnovica Nám. SNP 24 96681 cvczarnovica@pobox.sk 00321117 Mesto Žarnovica
37831852 612 Základná škola Žarnovica Fraňa Kráža 838 96681 skola@zskralazc.edu.sk 00321117 Mesto Žarnovica
37956051 612 Cen.ped.-ps.por.a prev. Žarnovica Dolná 6 96681 riadcpppzc@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37833804 612 Základná umelecká škola Žarnovica Dolná 25 96681 zus@zarnovica.eu 00321117 Mesto Žarnovica
00891827 612 Stredná odborná škola Žarnovica Bystrická 4 96681 sekretariat@soszc.eu 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
42196973 612 Materská škola Žarnovica Andreja Sládkoviča 1130 96681 mssladkovica@zarnovica.eu 00321117 Mesto Žarnovica
37833791 612 Základná škola s MŠ Župkov Župkov 18 96671 skola@zszupkov.edu.sk 00321133 Obec Župkov
00891461 613 Súkr. SOŠ Hliník nad Hronom Kopaničná 237 96601 skola@ssoshlinik.sk 37954580 DAV, n. o.
37831429 613 Základná škola Hliník nad Hronom Školská 482 96601 zshlinik@gmail.com 00320609 Obec Hliník nad Hronom
37953141 613 Súkr.zákl.umel.škola Hliník nad Hronom Ul. Kamenárska 209 96601 szus.hlinik@gmail.com 41051165 Mgr. Tatiana Ladiverová
37831437 613 Základná škola SNP Horná Ždaňa Horná Ždaňa 107 96604 skola.hornazdana@post.sk 00320633 Obec Horná Ždaňa
37831445 613 Základná škola Janova Lehota Janova Lehota 97 96624 zs.janova.lehota@centrum.sk 00320706 Obec Janova Lehota
37831453 613 Základná škola s MŠ Jastrabá Jastrabá 188 96701 zsjastraba@gmail.com 00320714 Obec Jastrabá
00410578 613 Spojená škola - ŠZŠI Kremnica Ul. S. Chalupku 315/16 96727 skola@szsi.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831470 613 Základná škola P.K. Kremnica P. Križku 392/8 96701 sekretariat@2zskremnica.edu.sk 00320781 Mesto Kremnica
00161683 613 Súkr.škola úžit.výtvar. Kremnica P. Križku 390/4 96701 sekretariat@suvkremnica.edu.sk 46055509 Swedish Education Group - SE group, s.r.o.
00160636 613 Súkr.gymnázium Kremnica P. Križku 390/4 96701 46055509 Swedish Education Group - SE group, s.r.o.
00163082 613 SOŠ pre sluch.postihn.i Kremnica Kutnohorská 675/20 96701 skola@skolaprespm.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37892614 613 Materská škola Kremnica Dolná 57/37 96701 msdolna@orangemail.sk 00320781 Mesto Kremnica
45024006 613 Súkromné gymnázium Kremnica Dolná 48/19 96701 skola@szsangykr.edu.sk 00621200 eMKLub
00163091 613 ZŠ pre sluch.postih.int Kremnica Českoslov.armády 183/1 96732 zsisp@mail.t-com.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831381 613 Základná umelecká škola Kremnica Angyalova ulica 419/35 96701 zusjlbkca@gmail.com 00320781 Mesto Kremnica
37948083 613 Centrum vožného času Kremnica Angyalova ulica 401/26 96701 00320781 Mesto Kremnica
37831461 613 Základná škola Kremnica Angyalova ulica 401/26 96701 skola.kremnica@centrum.sk 00320781 Mesto Kremnica
37956141 613 Základná škola s MŠ Lutila Slobodné 23 96622 zs.lutila@centrum.sk 00652113 Obec Lutila
37831488 613 Základná škola Trnavá Hora Školská 324/8 96611 zstrnavahora@centrum.sk 00321052 Obec Trnavá Hora
37831496 613 Základná škola Vyhne Vyhne 111 96602 vyhne.riaditelka@gmail.com 00321109 Obec Vyhne
00622605 613 Základná škola s MŠ Žiar nad Hronom A. Kmea 1 96501 skola@zssmzh.edu.sk 00179086 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
37831518 613 Základná škola Žiar nad Hronom Ul. M. R. Štefánika 17 96501 zsstefanikazh@centrum.sk 00321125 Mesto Žiar nad Hronom
00160881 613 Gymnázium M.R. Žiar nad Hronom Ul. J. Kollára 2 96501 sekretariat@gymzh.sk 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
37831402 613 Cen.ped.-ps.por.a prev. Žiar nad Hronom Nám.Matice slovenskej 8 96501 pppzh@stonline.sk 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
37831411 613 Centrum vožného času Žiar nad Hronom M. R. Štefánika 17 96501 cvczh@mail.t-com.sk 00321125 Mesto Žiar nad Hronom
37831399 613 Základná umelecká škola Žiar nad Hronom Jilemnického 2 96501 info@zusziar.sk 00321125 Mesto Žiar nad Hronom
37831372 613 Základná škola Žiar nad Hronom Jilemnického 2 96501 skola@zsjilemnickehozh.sk 00321125 Mesto Žiar nad Hronom
37890085 613 SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom Jilemnického 1282 96501 sosoaszh@gmail.com 37828100 Banskobystrický samosprávny kraj
35984813 613 Špec.základná škola Žiar nad Hronom Hutníkov 302 96501 szs.ziar@gmail.com 99000006 Okresný úrad Banská Bystrica
42001692 613 Materská škola Žiar nad Hronom Dr. Janského 8 96501 00321125 Mesto Žiar nad Hronom
37831500 613 Základná škola Žiar nad Hronom Dr. Janského 2 96501 skolazh@gmail.com 00321125 Mesto Žiar nad Hronom
45022631 613 Súkr. SOŠ technická Žiar nad Hronom Dr. Janského 10 96501 ssos.intech@gmail.com 37899198 InTech Žiar nad Hronom, z.p.o.
37998218 613 Súkr.obchodná akadémia Žiar nad Hronom Ul.SNP 16 96501 skola@oazh.sk 36624071 MALES, spol. s. r. o.